На 18, 19 и 20 декември 2014 г. от 14.00 ч., в гр. Велинград, хотел „Свети Спас“, ще се проведе заключителна конференция по проект „Подкрепа за Достоен труд“.
Целта на събитието е да бъдат представени реализираните дейности и постигнатите резултати по проекта. По време на работата на конференцията ще бъдат обсъждани перспективите за устойчиво развитие на вече реализираното, създадените методологии, електронни инструменти и експертни мрежи; възможностите за развитие и надграждане на резултатите, постигнати в работата по проект „Подкрепа за достоен труд“; проблемите и възможните решения чрез проектни дейности в рамките на програмния период 2014-2020.
Участие във форума ще вземат експерти от различните дейности по изпълнението на проекта.
Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.