На 7-9 април 2014 г. в гр. Габрово, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно Информационно бюро „Достоен труд“ и ОИБДТ – Русе проведоха събития-обучения на работното място на тема „Ежегодно обучение на Комитета по условия на труд“ в Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, ЦДГ „Мики Маус“; Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово, ОДЗ „Ран Босилек“, ОУ „Неофит Рилски“; ЦДГ „Мечо Пух“ и Професионална Техническа Гимназия „Д-р Никола Василиади“.
Обучението проведе г-жа Десислава Стефанова – експерт „БЗР“ ОИБДТ – Русе
Мероприятието целеше по-пълноценно обучение на участниците за проблеми, свързани с риска на работното място и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в сферата на образованието, които също така бяха запознати и с актуалните промени в нормативната уредба по БЗР.
Проведени бяха работни срещи, както и консултации с представители на работодатели. В мероприятията бе ангажиран и инж. Александър Загоров – старши експерт „БЗР“.

Събитията се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.