На 7-9 май 2014 г. в гр. Кюстендил, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно Информационно бюро „Достоен труд“ проведе последното от серия събития-обучения на работното място на тема „Първоначално обучение на Комитета по условия на труд в „Холдинг БДЖ“ ЕАД“ в почивната станция на „ЛПВЦ-БДЖ“ Кюстендил.
Обучението проведоха инж. Александър загоров – старши експерт „БЗР“ и г-н Кирил Бинев – експерт „БЗР“.
Обучени бяха поделенията в „Холдинг БДЖ“ ЕАД.
Мероприятието целеше по-пълноценно обучение на участниците за проблеми, свързани с риска на работното място и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в сферата на железопътния транспорт, които също така бяха запознати и с актуалните промени в нормативната уредба по БЗР.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.