На 28-30 април 2014 г. в гр. Кюстендил, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно Информационно бюро „Достоен труд“ и ОИБДТ Благоевград проведоха второто от серия събития-обучения на работното място на тема „Първоначално обучение на Комитета по условия на труд в „Холдинг БДЖ“ ЕАД“ в почивната станция на „ЛПВЦ-БДЖ“ Кюстендил.
Обучението проведoха г-н Кирил Бинев – експерт БЗР и г-н Димитър Mарчев – ОИБДТ Благоевград.
Обучени бяха поделенията в „Холдинг БДЖ“ ЕАД.
Мероприятието целеше по-пълноценно обучение на участниците за проблеми, свързани с риска на работното място и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в сферата на железопътния транспорт, които също така бяха запознати и с актуалните промени в нормативната уредба по БЗР.
Последното от серията обучения ще се проведе на 7-9 май в гр. Кюстендил.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.