На 10 и 11 декември 2014 г. в гр. Кюстендил, в сградата на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно информационно бюро „Достоен труд“ ще проведе мобилна приемна по безопасност и здраве при работа на тема „Актуални промени в нормативната уредба по безопасност и здраве при работа през 2014 г.“.
Експерти на КТ „Подкрепа“ ще запознаят участниците с промените, настъпили в нормативната уредба по БЗР през 2014 г. и ще отговорят на интересуващите ги въпроси, свързани с възможностите според българското законодателство за подобряване условията на труд чрез колективното трудово договаряне, съобразено със спецификата на работещите в различните предприятия; възможностите на българското законодателство за подобряване условията на труд чрез лостовете на преговорите за сключване на КТД; законовите възможности и изисквания при организирането на диалога между участниците в процесите за безопасност и здраве при работа; подобряване на системата за управление на безопасността и здравето при работа в предприятието/организацията. Ще бъде бъдат представени добри практики и ще бъде споделен синдикален опит, свързан с риска на работното място и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.
Участници в мероприятието ще са бенефициенти от предприятията в региона.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.