На 08 и 09 юли 2014 г. от 10.00 часа в гр. Пазарджик /във ВИК Пазарджик/, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно информационно бюро „Достоен труд“ ще проведе събитие-обучение на работното място на тема: „КТД в областта на безопасността и здравето при работа“.
Целта на мероприятието е експерти на КТ „Подкрепа“ да акцентират върху проблемите, свързани с колективното трудово договаряне в областта на осигуряване безопасността и здравето по време на трудовия процес на работещите в системата на ВИК.
Участници в събитието ще бъдат работещи в сферата на водоснабдяване и канализация.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.