На 10 септември 2014 г. от 16.00 часа в гр. Плевен, Общинска конферентна зала, ул. „Димитър Константинов“ 23, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на ЦИБДТ София и ОИБДТ Враца ще проведат специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“ на тема: „Възможности за взаимодействие на социалните партньори за осигуряване на безопасност и здраве на работното място в културните институти.“ Събитието ще бъде открито от г-жа Боряна Генова, председател СРС на КТ „Подкрепа“ – гр. Плевен.
Целта на събитието е участниците да бъдат запознати и да дискутират по въпроси, свързани със специфичните особености в условията на труд и организацията на трудовия процес в музикално-сценичните изкуства; ефективното взаимодействие между синдикатите, работодателските организации, неправителствените организации в областта на БЗР, КУТ, СТМ, лечебните заведения, контролните органи, Комисията за защита от дискриминация и др. за подобряване на системата за управление на безопасността и здравето при работа в предприятието/организацията, както и разпростирането на добри практики.
За участие в събитието са поканени представители от оперите в цялата страна, на Общинската администрация Плевен, синдикални лидери на СС към КТ „Подкрепа“, представители на неправителствени организации.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.