На 9-11 април 2014 г. в гр. Севлиево, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно Информационно бюро „Достоен труд“ проведе събитие-обучение на работното място на тема „Първоначално обучение на Комитетите и Групите по условия на труд“ в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стойчо Христов“ „- Севлиево, Медицински център 1 – Севлиево ЕООД и Община Севлиево.
Обучението проведе г-н Кирил Бинев експерт „БЗР“.
Мероприятието целеше по-пълноценно обучение на участниците за проблеми, свързани с риска на работното място и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в сферата на здравеопазването, които също така бяха запознати и с актуалните промени в нормативната уредба по БЗР.

Събитиeто се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.