На 14-17 април 2014 г. в гр. Силистра, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно Информационно бюро „Достоен труд“ и ОИБДТ – Русе проведоха събитиe-обучениe на работното място на тема „Ежегодно обучение на Комитета по условия на труд“ в ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра.
Обучението проведе г-жа Десислава Стефанова – експерт „БЗР“ ОИБДТ – Русе. Участници в обучението бяха представители на Комитетите от системата на образованието в Силистренска област.
Мероприятието целеше по-пълноценно обучение на участниците за проблеми, свързани с риска на работното място и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в сферата на образованието, които също така бяха запознати и с актуалните промени в нормативната уредба по БЗР.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.