КТ ПОДКРЕПА успешно приключи участието си в изпълнението на дейностите от партньорския проект „STRENGTHENING THE INVOLVEMENT OF WORKERS’ REPRESENTATIVES IN INFORMATION AND CONSULTATION“/“Укрепване на участието“.  Проектът има за цел да насърчи обмена на информация и добри практики, насочени към прилагането на директивата на ЕС 2002/14 и засилване на участието на представители на служителите в процесите на информиране и консултиране. Дейностите се фокусират върху обмена на опит между OBES и FAI CISl от една страна и синдикатите от малките периферни страни от Южна Европа, с цел насърчаване на европейското законодателство и европейското сътрудничество на по-малките страни от ЕС (България, Кипър, Малта).

Общите цели на проекта „Укрепване на участието“ са следните:

  • да насърчава обмена на информация и добри практики, насочени към прилагането на Директива 2002/14 на ЕС;
  • да се засили участието на представители на служителите в процеса на информиране и консултиране;
  • насърчаване на транснационалното сътрудничество с участието на представители на нови държави-членки;
  • да насърчава сътрудничеството между служителите и представителите на работодателите.

Конкретните цели на проекта:

  • да проучи прилагането на EC/2002/14 в участващите страни (Гърция, Италия, България, Кипър, Малта), да идентифицира проблеми и добри практики и да извлече предложения и препоръки за по-ефективно използване на правата за информация и консултации;
  • да се разработят казуси и онлайн инструментариум, предназначен за представители на служителите;
  • да организира поредица от транснационални и двустранни семинари между представителите на работниците и служителите и работодателите с цел обмен на информация и добри практики относно законодателството и практиките в областта на информацията и консултациите в Гърция, Италия, България, Кипър и Малта;.
  • да организира заключителна транснационална конференция в Гърция и да внесе видимост в законодателството на ЕС и националното законодателство и прилагането му в гръцкия социален диалог по време на криза.

Координаторът на проекта Тодор Качков посочи доброто изпълнение на всички планирани дейности и участието на КТ ПОДКРЕПА в събитията по проекта. В резултат на това са постигнати и планираните резултати/проучвания, изследвания, трансфер на добри практики и инструментариум за участие в процеса на информиране и консултиране на работниците. В периода на изпълнение на проекта бяха подготвени и представени презентации на следните събития: Адриян Илиев, съвместно с Любка Георгиева на откриващата конференция в Рим, Валери Апостолов по време на двустранна среща, която се проведе в София под патронажа на Президентът на КТ ПОДКРЕПА Димитър Манолов, Веселина Старчева на същия форум и Тодор Качков с презентация и казуси от България по време на финалната конференция в Атина.

Дейностите във връзка с оперативната логистика, създаването на документация за проектното досие, преводи на документи и кореспонденция с партньорите по проекта бяха реализирани от Лиляна Лъскова, в качеството на организационен асистент. В допълнение беше изготвен съвместно Национален доклад за ситуацията в България и общ преглед.

Ключов момент в изпълнението на проекта са разработените три казуса и проучвания от името на КТ ПОДКРЕПА, който бяха презентирани от Тодор Качков и Лиляна Лъскова по време на заключителната конференция в Атина. Подготвения инструментариум за подготовка и укрепване на представителите на работниците в преговорния процес е наличен в виртуална среда и може да бъде използван от всички заинтересовани страни в процеса на информиране и консултиране.

Пълна информация за проекта, постигнатите резултати, разработени инструменти и реализирани събития може да бъде видяна на  двата уебсайта на проекта:

Project website: http://strengtheninginvolvement.obes.gr/

Project toolkit: http://informationandconsultation.eu/en/