На 12 май 2014 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив /х-л „Експо“/ експерти на КТ „Подкрепа“ ще представят пред региналните медии възможностите за информиране, консултиране и пряко съдействие на български граждани за защита, пренос и упражняване на техните социалноосигурителни права в рамките на проект „ОСЕМ – Обединени социалноосигурителни европейски мрежи“.
Провежданата информационна кампания цели да запознае по-голям кръг български граждани с предоставяната трансгранична услуга, при която паралелно действащите информационни мрежи предоставят локална информация едновременно от България и Германия, съобразявайки я с всички особености на осигурителните системи. Освен информационно обслужване, дейността включва и реални действия при решаване на конкретни казуси чрез подпомагане комплектоването на необходимите документи, тяхното подаване, проследяване на процесите и осигуряване на по-нататъшно съдействие, включително чрез партньорите на проекта от НОИ, а при необходимост и със съдействието на мрежата за мобилност EURES.
Събитието ще бъде открито от председателя на СРС „Подкрепа“ – Пловдив г-н Атанас Кръстев, който ще представи и изготвените промоционални материали в помощ на българските граждани. Участие ще вземат и партньорите от НОИ и EURES.
Подобни срещи ще бъдат проведени и с представителите на регионалните медии в Бургас /13 май/, Варна /14 май/ и Русе /15 май/.

Събитието се реализира от КТ „Подкрепа“ в рамките на проект „ОСЕМ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – Министерство на труда и социалната политика – „Без граници – Компонент 1“ – Фаза 2 – BG051PO001-7.0.07-0255-C0001.