Генералният Директор на Международната организация на труда г-н Хуан Сомавия заяви, че е дошъл моментът да поставим реалната икономика на предна позиция пред глобалната, и в същото време финансовата система да бъде на нейно разположение.
Това означава продуктовите инвестиции в реалната икономика да заемат основно място при правенето на политики; да се създаде една благоприятна среда за разкриване на устойчиви предприятия; и да се понижи наличието на непродуктивни и рискови финансови продукти“, каза г-н Сомавия пред членовете на Европейския парламент по време на речта си в Страсбург.
„В рамките на Европейския съюз все по-често хората са изправят пред големи предизвикателства в областта на заетостта и социалната сфера, все по-често се среща феноменът работещи бедни, несигурност на работните места, ниско заплащане, социално изключване и дългосрочна безработица. Когато заетостта е засегната, нашите семейства и общността ни страдат“, заяви той.
Генералният Директор обяви, че е настъпило време да бъде възстановено доверието на хората, особено на младото поколение, да се справим с нарастващите несправедливости и различия в равнищата не само по отношение на приходите и благосъстоянието на народа, но също и що се отнася до обучението, здравеопазването, домакинствата и достъпа до кредитиране. Краткосрочното справяне с тези предизвикателства изисква фискална консолидация, която е и социално отговорна.
По-конкретно той подчерта, че не трябва да се намират различни извинения за потъпкване и неспазване на основните трудови права и относно приложението на ратифицираните вече конвенции на МОТ. Г-н Сомавия цитира случилото се в Гърция, където на синдикатите се наложи да сигнализират МОТ за предполагаеми груби нарушения на конвенциите, като в допълнение потвърди, че тристранните членове на МОТ вече са призовали да се изпрати мисия на високо равнище в Гърция.
Г-н Сомавия заяви, че е нужен изцяло нов начин на мислене, ако искаме да създадем такъв вид политики, които да доведат до по-ефективни модели на растеж и до полагането на достоен труд. Те включват преминаване към приложение на моделите за растеж, водени от доходите, поставяне на цялостната и пълна заетост за основен макроикономически приоритет, фокусиране върху малките предприятия, насърчаване на социалния диалог, на автономията на колективното трудово договаряне и на по-добра връзка между заплащане и производителност, спазване и уважаване на трудовите стандарти и осигуряване на социална закрила за хората от всички прослойки на обществото.
Той потвърди, че всички тези политики трябва да бъдат укрепени с воденето на една последователна и кохерентна международна система, която да се основава на конкретни правила: Понастоящем в системата на Обединените нации съществуват три ключови политически организации, които управляват: в областта на търговията – Световната търговска организация, в областта на финансите – Международния Валутен Фонд и по отношение пазарите на труда – МОТ. Правилата и стандартите, разработени от всеки един от нас, трябва да се прилагат по по-кохерентен начин. Ситуацията днес, обаче, изобщо не е такава.
Г-н Сомавия обяви, че предстоящата среща на лидерите от Г-20 в Кан предоставя уникалната възможност на лидерите да възстановят връзката си с реалната икономика и с решения, които приеха преди две години в Питсбърг, когато поставят за цел въвеждане на качество в работата като основен приоритет на възстановителния процес.
Г-н Сомавия каза, че МОТ и ЕС си сътрудничат по отношение на детския труд, трудовата миграция, търговията, синдикатите и заетостта, но заяви и че в други засилване на сътрудничеството в някои други области ще бъде от полза. В тази връзка г-н Сомавия припомни препоръката на Европейския комитет за политики по време на криза за създаване на по-близко сътрудничество между МОТ, ЕС и МВФ по отношение на програмите за финансова помощ.
„Сътрудничеството между ЕС и МОТ може също да бъде от полза за страните-членки в борбата им да преодолеят дълбоката икономическа и финансова криза, водеща до тежки мерки на строги икономии и условности“, заяви той.