На 11 септември, по време на срещата на министрите на труда в Мелбърн, Австралия, Генералният директор на Международната организация на труда (МОТ) Гай Райдър приветства поетите от страните на Г-20 ангажименти за справяне с глобалната криза в трудовата заетост.

По време на срещата той направи презентация на актуалното състояние на пазарите на труда и очерта ключовите предизвикателства пред политиците. Презентацията беше подготвена въз основа на съвместен доклад на МОТ, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световната банка.

В своето обръщение по повод заключителната декларация на форума г-н Райдър подчерта: „Министрите от Г-20 поеха амбициозни и сериозни обещания да работят за създаване на повече и по-добри работни места, които да допринесат за икономическото възстановяване и да намалят риска от по нататъшно забавяне на растежа. В момента те са длъжни да заработят в тясно сътрудничество с министрите на финансите и с националните си правителства за да докажат, че тези амбициозни мерки за подобряване на възможностите за заетост и за повишаване на заплатите ще бъдат подкрепени със съответни макроикономически и финансови политики“.

В заключителната декларация от срещата, министрите подчертаха необходимостта от създаване на милиони нови, достойни работни места, които да помогнат на работещи семейства да се измъкнат от бедността и да насърчат устойчивото развитие.

В декларацията изрично се подчертава, че приоритети за всички икономики на страните от Г-20 ще бъдат: насърчаването на заетостта и създаването на качествени работни места, справянето с икономическите и социални последици от безработицата, непълната заетост, неравенството и социалното изключване. Същевременно като основни приоритети са изведени намаляването на безработицата сред младите хора, стимулирането на търсенето и повишаване заетостта на жените.

В приложенията към декларацията са посочени над 50 политически ангажименти, насочени към създаване на повече и по-добри работни места, включително мерки за насърчаване на младежката заетост, към справяне със сивата икономика и непълната заетост, за създаване на безопасни работни места и в подкрепа на равенството между половете. Много важен момент в направените заключения на министрите от Г-20 е акцентът, поставен върху ограничаването на сивата икономика и непълната заетост, както е потвърдено, че те са от съществено значение за намаляване на бедността и за устойчиво развитие .

Според г-н Райдър: „Тези проблеми са особено сериозни предизвикателства за нововъзникващите икономики от Г-20.“ Той отбелязва също, че декларацията признава значението на безопасността и здравето при работа за намаляване на разходите. В допълнение, г-н Райдър изказва своето задоволство, че МОТ е поканена да поеме ключова роля в координацията на техническото сътрудничество за подобряване на безопасността на работното място.

„Министрите също така признаха значението на равенството между половете и насърчаване на участието на жените на пазара на труда. Те показаха своята загриженост за кризата в младежката заетост и трудностите, които младежите срещат при намиране на добра работа, която да отразява техните възможности и стремежи“ добавя г-н Райдър.