Главният икономически експерт на КТ „Подкрепа“ Николай Николов – член на ИСС и прьедседател на Комисията по социална политика, взе участие в третия Европейски форум за социално предприемачество, който се проведе от 20 до 23 март 2014 г. в Международен панаир Пловдив. Събитието се организира съвместно от Националния съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Европейската комисия (ЕК), Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (СЕКОР) и Агенцията за хората с увреждания (АХУ).
На 20 март министърът на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов и изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски официално откриха форума. В словото си при откриването на изложението министър Адемов заяви: „Това е празник на социалното предприемачество не само в България, но и в Европа, и ще разшири територията на социалната икономика. Българското правителство има инвестиционни приоритети, ориентирани към развитие на социалната икономика.“
И тази година програмата на събитието включваше конференция на тема „Насърчаване на социалното предприемачество – възможности и перспективи“; кръгла маса, посветена на „Развитие на социалното предприемачество – ролята на държавата и общините“ и Трети европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, който е уникален в рамките на Европа. Това ежегодно събитие съдейства за развитие на социалното предприемачество и социалната икономика в България и насърчава заетостта на хората с увреждания. Участници във форума са доставчици на социални услуги и НПО, работещи с хора с увреждания, национално представителни организации на и за хора с увреждания и 82 социални предприятия и кооперации от България, Белгия, Румъния, Италия, Турция и Испания.
Конференцията „Насърчаване на социалното предприемачество – възможности и перспективи“ откриха с изказвания Стилиян Баласопулов, председател на НС на ТПК и член на ИСС и Лазар Лазаров, зам.-министър на МТСП.
В своето изложение пред участниците икономическият експерт на КТ „Подкрепа“ Николай Николов, член на ИСС и председател на Комисията по социална политика, представи дейността на Съвета във връзка с развитието на социалната икономика и насърчаване на социалното предприемачество в България. Той подчерта, че темата е обект на специално внимание от страна на ИСС, особено през последните три години. Съветът последователно прие няколко акта, касаещи социалната икономика, кооперациите и в частност – тези на хората в неравностойно положение. С тези актове ИСС даде своя принос с конкретни предложения за подобряване на нормативната среда и стимулиране на дейността на социалните предприятия. Според ИСС това е един нов, устойчив сегмент на икономиката, с потенциал за растеж и заетост, сектор, който може да спомогне за намаляване на бедността и социалното изключване. Г-н Николов обърна внимание на необходимостта от разяснителни кампании, относно възможностите и ползите от развитието на социалното предприемачество в България, както и мерки за стимулиране на капацитета, конкурентоспособността и иновативността на социалните предприятия у нас.
Също така, Николай Николов подчерта, че ИСС е особено удовлетворен от приетия национален План за действие по социалната икономика 2014-2015 г., в който са възприети немалка част от предложенията на ИСС и на социалните партньори за осигуряване на по-добра среда за развитие на субектите на социалната икономика, достъп до финансиране, иновации и др.