Съвместно писмо на КТ „Подкрепа“ и КНСБ до Валери Симеонов, вицепремиер и председател на НСТС

 

 

ДО

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

ВИЦЕПРЕМИЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

               I. На заседанието (21.02.2018 г.) на Комисията по труда, социалната и демографската политика към НС, на което на второ четене бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, Вие направихте изявление, което не отговаря на истината.

                Визираме твърдението Ви, че предложенията на работодателските организации за изменение и допълнение на ЗТМТМ (основно на АИКБ) са обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество (заседанието от 31.01.2018 г.). Това твърдение не отговаря на истината, поради следните причини:

  1. ЗИД на ЗТМТМ е подготвен и представен за обсъждане в Народното събрание от МС. В основата му, видно и от мотивите към него, стои необходимостта от привеждане на Закона в съответствие с Директива 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“. Той урежда единствено и само необходими промени, произтичащи от текстове на Директивата на ЕС. Това е обсъжданият в системата на НСТС законопроект. Държим да отбележим, че към момента на обсъждането му в НСТС (01.2018 г.) законопроектът вече беше внесен в НС и обсъден на първо четене от народните представители.
  1. Предложения на работодатели, независимо от коя работодателска организация, по този законопроект в съответните звена от системата на НСТС не са обсъждани. Става дума за обсъждане в експертен порядък в междуведомствените работни групи, в Националния съвет за трудова миграция и трудова мобилност, в Националния съвет за насърчаване на заетостта. На тези равнища на тристранното сътрудничество е обсъждан само законопроектът на МС. Включително и на 31.01.2018 г. в НСТС. Предложенията са внесени, направени, по-късно и то директно в заседанието на НСТС. Но не са били обсъждани на това заседание, тъй като са несъотносими към законопроекта на МС. Предложенията им са несъвместими с дневния ред на заседанието на НСТС и не следваше въобще да бъдат допускани и класирани към архива на заседанието, тъй като не са представени като предложения на експертно равнище в споменатите вече формати на експертно обсъждане. Още повече, че към онзи момент те са били внесени и в Комисията към НС. Достатъчно е да видите становището на АИКБ депозирано до Комисията по труда, социалната и демографска политика. Т.е. представянето им на заседанието на НСТС не означава, че са обсъждани в НСТС.

Изявление в горната посока са направили представителят на КТ „Подкрепа“ – г-жа Григорова (стр. 19 и следващите от стенограмата), както и ръководителят на делегацията и вицепрезидент на КНСБ – Чавдар Христов (стр. 20 и следващите от стенограмата).

В писменото си становище по тази точка от дневния ред КНСБ е взела отношение само и единствено по отношение Законопроекта на МС, като е изхождала и от дебатите в експертните формати на тристранното сътрудничество.

Предвид горните факти, твърдението, което направихте на заседанието на Комисията по социалната и демографската политика не отговаря на истината. Отделен въпрос е защо Вие твърдите това? На него няма да се спираме.

          II. Предложенията, които породиха негативните ни реакции и остри критики са внесени от група народни представители, които са припознали работодателски предложения.

На заседанието на КТСДП към НС Вие направите също изявление, че работна група под Ваше ръководство ги е разгледала, внимателно ги е обсъдила и преценила, че те са нужни, с оглед на подобряване на икономическата ситуация на пазара на работна сила.

Фактически чрез тези предложения се нарушават и изисквания на Закона за нормативните актове (чл. 19 и сл. от ЗНА). По внесените от народните представители предложения не е извършвана нито частична, нито цялостна оценка на въздействието, нито предварителна, нито последваща такава. Въз основа на какви наблюдения, изводи и анализи са направени предложенията? Вероятно на наблюдения и умозаключения на отделни лидери на работодателските организации, респективно на припозналите ги народни представител. Респективно Вашите лични.

Нещо повече – по наше мнение е нарушено изискването на чл.18б, ал.2 и чл.22, ал.2 от ЗНА (вж. и чл.53 от Указ № 883 за прилагане на ЗНА). Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност е новоприет през 2016 г. и до момента органът, който следи за прилагането му, не е извършвал изискуемата от посочената алинея на ЗНА последваща оценка на въздействието. Т.е. не са налице предпоставки за обективно обосновани изменения в него. Изменението, което предлага МС е наложено от външни обстоятелства – необходимостта от транспониране на Директива на ЕС.

И нещо, което е безспорно – припознатите от народните представители работодателски предложения, не корелират с идеята на разработения и обсъждан в НСТС законопроект на МС, който е бил обект на обсъждане и приемане на първо четене на народните представители. Това добре личи, включително и от становището на АИКБ до председателя на Комисията по труда, социалната и демографска политика към НС. В този смисъл е налице предпоставка за отхвърлянето им с оглед разпоредбата на чл.84, ал.2, изр. 2-ро от Правилника за ОДНС.

Държим да отбележим горните факти, тъй като отговорността за тези промени привидно не е персонална. Осветлявайки ги обаче се надяваме, че в някаква степен ще ги персонализираме. И ако от приетите поправки настъпят неочаквани за обществото негативни последици, каквито и да са те по своя характер – икономически, социални или други, ние ще припомним на кого да „благодарим“ за тях.

Що се отнася до това дали има законопроекти, които е следвало, но не са били обсъдени в системата на НСТС, ще посочим:

  • приетият §16 от Закона за противодействие срещу корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ бр.7/19.01.2018 г.), чрез който са направени изменения и допълнения в Кодекса на труда – чл.107а и чл.330 от КТ;
  • приетият §18 от същия закон, с който са направени изменения и допълнения в Закона за държавния служител;
  • приетият §23 от същия закон, чрез който са направени изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване.

Измененията в тези закони не са били обект на обсъждане в системата на НСТС, въпреки че това е било задължително според чл.3 от Кодекса на труда. В тази връзка Ви молим да ни предоставите официален отговор защо това не е направено.

 

 

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ                                                                                  ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ                                                                                 ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“