На 21 и 22 април в Рига, министрите по заетостта и социалните въпроси на европейските държави-членки в неофициална обстановка обсъдиха възможностите за по-ефективен и отговорен социален диалог. След 1985 г., в резултат на инициативата на тогавашния председател на Европейската комисия Жак Делор, социалният диалог се развива като независима, двустранна институция, неразделна част от подготвителния етап за формиране на единния вътрешен европейски пазар. Тази фундаментална промяна започна на 31 януари 1985 г. на срещата на най-високо равнище на европейските социални партньори в замъка Val Duchesse, Белгия. По това време, твърдото убеждение на г-н Делор е, че програмата на Европейската общност за единен вътрешен пазар трябва да бъде съчетана със силно социално измерение; като крайъгълен камък на тази социална Европа той вижда Европейския социален диалог. Тридесет години по-късно, голяма част от академичните среди и социалните актьори заявяват, че този диалог може да бъде по-ефективен и ефикасен.

Към по-голяма автономност
Принципът „автономност на социалните партньори“ е посочен като основен в правната система на ЕС и е признат за един от основополагащите в правото на ЕС. Въпреки това, последните изследванията на Eurofound показаха, че едно от въздействията на кризата върху индустриалните отношения е увеличаващата се тенденция за едностранното вземане на решения. Тези решения се вземат от правителствата, касаят най-вече публичния сектор и са за сметка на автономността на социалните партньори. Европейските социални партньори подчертават важността на своята независимост при сключването на колективни трудови договори, като синдикалните представители изразят също своята загриженост по повод възприетата политика на европейските институции да се намесват при определянето на националните равнища на заплатите и в политика по доходите.

Към по-широко участие на социалните партньори
Обществото работи по-добре, когато гражданите са убедени, че решенията, които ги засягат пряко, са взети от най-компетентното управленско равнище. Когато социалните партньори предлагат общи решения, те често имат по-голям шанс за успех, тъй като тези решения не само имат по-голяма подкрепа, но често са по-реалистични. Твърдото прилагане на принципа на широкото участие е правилният начин за укрепване на социалния диалог.

Към по-широка представителност и легитимност
По въпросите на социалната политика и в рамките на Европейския социален диалог, социалните партньори се наложиха като участници в законодателния процес. Следователно, проверката на представителността, която ЕК извършва е много важна. През 2006 г. Eurofound получи мандат от ЕК да направи оценка на представителността на европейските социални партньори и до момента са извършени 38 секторни и един между отраслов анализ. Целта на Eurofound да докаже легитимността на социалния диалог чрез картографиране на съответните социални партньори на европейско равнище, с които Европейската комисия е длъжна да провежда консултации.

Към по-добра връзка между отделните равнища
Едно от най-важните измерения на социалния диалог са отношенията между европейските социални партньори и техните национални организации-членки. Бъдещето на диалога на равнище ЕС зависи преди всичко от способността на партньорите да увеличат потока от информация и да повишат степента на сътрудничество помежду. Ако имаме желание Европейският социален диалог да работи пълноценно, то ЕС и неговите държави-членки трябва да подкрепят не само самия диалог, но и национални участници в индустриалните отношения.

Към по-голяма институционална подкрепа
В рамките на диалога, броят и обхватът на предложения за политики зависят от това дали Европейската комисия счита тези инициативи за приоритет на ЕС. И обратното, напредъкът на ЕС в тази област също зависи от степента на подкрепата както от останалите институции на ЕС и държавите-членки, така и на самите социални партньори. Ето защо британският професор по европейско право Brian Bercusson тълкува Европейския социален диалог като процес на индустриални отношения, които се характеризират с „договаряне в сянката на закона“. И все пак, сянката на закона изглежда малко избледняла през последното десетилетие, както сякаш са намалели и стимулите на двете страни да се ангажират с ефективен диалог.

Към изграждане на капацитет и повече взаимно доверие
Социалният диалог се основава на представяне на аргументи и на взаимно обучение. Процесът на Val Duchesse създаде динамика чрез изграждане на отношения на доверие между участниците. Това доверие се основава на по-добра информираност за способностите на другия, както и на ангажимента да започнат преговори на равнище ЕС. В свои интервюта бившит действащи лица на равнище ЕС заявяват, че „обучението“ е ключовият фактор в този процес. След икономическата криза от 2008 г., сега може би е време да се върнем към духа на Val Duchesse и да възстановим отношенията на доверие между двете страни на индустриалните отношения.

Към по-активно участие на социалните партньори в Европейския семестър
Едно по-активно и навременно участие на националните и европейските социални партньори в Европейския семестър ще позволи да се засили социалното измерение на ЕС. Някои подобни предложения вече са приложени на практика. Социалните партньори вече бяха консултирани преди публикуването на годишния обзор на растежа. Същевременно, диалогът с Комитета по заетостта и Комитета за социална защита продължава да се подобрява. Европейският съвет също обсъди участието на социалните партньори и одобрява насоките си за действия. Започната под италианското председателство практика, партньорите да участват пряко в дискусиите на неформалните срещи на министрите от Европейския съвет, също продължава да се прилага и в момента.

Към по-ефективна и по-справедлива социална пазарна икономика
Европейският социален модел, чийто основен стълб е социалният диалог, остана недооценен в хода на кризата. Последните опити за укрепване на социалното измерение на Европейския монетарен съюз показаха своите първоначални слабости и доказаха, че те трудно ще успеят да стимулират растежа и да направят икономиката по-справедлива и по-конкурентоспособна. По повод 30-та годишнина от процеса Val Duchesse, заместник-председателят Valdis Dombrovskis и комисар Marianne Thyssen отново подчертаха, че социалният диалог е предпоставка за развитието на социалната пазарна икономика и фактор от решаващо значение както за конкурентоспособността, така и за справедливостта.
Необходимо е ефективно и отговорно участие на социалните партньори за разширяване и ново начало на този диалог!