Да счупим стъклените стени!


За последните пет години /2005-2010/ в цяла Европа сегрегацията по пол се увеличи! Все още жените работят в така наречените професии „5C“:
обществено хранене, почистване, социални грижи, администрация и обслужване на клиенти.

Същевременно:

  • Едва 4% от шофьорите, строителните работници и механиците са жени;
  • Само 18% от инженерните и компютърни специалисти са жени;
  • Но 80% от учителите и здравните специалисти са жени;
  • Въпреки че, само 4% от главните изпълнителни директори на компаниите, търгувани на борсите, са жени и само около 22% от тях са членовете на надзорните им съвети.

Различията в заетостта са видими – най-вече при временните и постоянните работни места. В почти всички страни от ЕС (с изключение на Литва, Латвия, Унгария и Полша) дела на жените, работещи със срочни трудови договори е по-висок от този на мъжете.

Най-силно доминирани от жените работни места (от 20-те най-често срещани професии в Европа) са: почистване и поддръжка (68% жени), работници в сектора на продажбите (72%), служители за обслужване на клиенти (79%), преподаватели (80%), медицински сестри и здравни асистенти (83%). Разрастването на нископлатената заетост /характерна за сектора на услугите/ не само доведе до поява на „феминизиран” сегмент т. нар „розова яка”, но и до увеличаване на сегрегацията по пол на работното място. В резултат се засили социалното неравенство сред жените.

Ние трябва да счупим тези стъклени стени. Жените доминират в множество професии, но в такива, които предлагат по-ниски заплати, отколкото на работни места, заемани предимно от мъже, факт, които основно обяснява разликата от 16% в заплащането между половете в Европа. Повече трябва да се направи, за да се даде възможност на жените да бъдат наемани и да се развиват в професии, които са предимно мъжки. В същото време заплатите и условията на труд в доминираните от жени сектори трябва да бъдат подобрени. „

Luca Visentini, Генерален секретар на EКП

 

„Нито една страна в Европа не се е справила със сегрегацията по пол на работното място – съществуват непреодолими стъклени тавани и стени, които ни разделят. Товае лошо както зажените, така и за мъжете. Много потенциал и талантисегубят, тези загуби са огромни. Прекратяването насегрегацията по полна работното мястотрябва да бъденаединот приоритетите наСтратегиянаЕСза равенство между половете, приоритет който все ощенее признат,въпреки многократните призивина синдикатите.“

Montserrat Mir, Конфедерален секретар на ЕКП

 

 

Сегрегацията по пол е постоянна характеристика на европейските пазари на труда. Въпреки напредъка, между жените и мъжете продължават да съществуват значителни различия на работното място, които варират между професиите и секторите, заплатите и работното време.