На 16 август 2012 г. от 13.30 ч. в Парк-хотел „Стара Загора“ (езерото „Загорка“) президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие двудневна заключителна конференция на тема „СОЦИАЛНИЯТ ОДИТ- МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА“. Това е последното публично мероприятие на Дейност 5 „Създаване на информационна система Социален одит като елемент за въздействие за насърчаване прилагането на модела на Корпоративната социална отговорност в конкретен бранш с мултинационални компании с цел разпространение на добри практики за вътрешна мобилност, професионална реализация и развитие“ по проект „Подкрепа за Достоен труд“. Взаимното допълване на законовото изискване и доброволните стандарти особено в областта на социалната отговорност и отчетност, е пътят на устойчивото икономическо развитие, съчетано с просперитета на обществото. В света и Европа същността на социалния одит е добре позната. За да сме по- близо до тази развиваща се практика едновременно с теоритичния модел на корпоративна социална отговорност, е представена системата от доброволни стандарти за социален одит и е развит инструментариум от критерии, резултати и одитори. Конференцията ще обобщи извършеното до момента по Дейност 5, ще бъдат връчени сертификати на успешно завършили обучителните семинари за социални одитори, а след презентациите и дискусията, ще се очертаят възможностите за развитие на социалния одит.
Събитието ще бъде приветствано от: зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, г-жа Деяна Костадинова -секретар по социални политики, младежта и спорта на Президента на Р България, г-н Живко Тодоров – кмет на гр. Стара Загора и Ерве Комбал Генерален секретар на Българофренска търговска камара. Участие ще вземат и мениджъри, синдикални представители, представители на държавна и общинска администрация, представители на структури на гражданското общество.
Конференцията е част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.