ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ

Кратък списък на това какво трябва да свършат работодателят, органът по безопасност и здраве и КУТ през месец януари във връзка с изпълнение на нормативните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

  1. Най – напред да се прегледа планът за изминалата година и да се види какво е свършено и след това да се премине към планиране на нови дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

За всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието (чл. 10 на Наредба № 3/27 юли 1998 г.   За функциите и задачите на длъжностните лица…..)

  1. Изготвяне на програма от превантивни мерки и методи на работа и производство, които да осигуряват подобряване нивото на защита на работещите или допълване на наличната, ако е за по-продължителен период. (чл. 16 (1) от ЗЗБУТ).
  2. Планът за предотвратяване и ликвидиране на аварии ежегодно се утвърждава от работодателя (чл. 248 (2) на Наредба № 7/23 септември 1999 г.). За целта органът по БЗР и Комитетът по условия на труд/Групата по условия на труд могат да обсъдят наличния план за предотвратяване и ликвидиране на аварии и да излязат със становище дали са необходими промени по него или може да бъде утвърден и за съответната година.
  3. Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ). Препис от списъка на местата за лица с намалена работоспособност се изпращат на териториалното поделение на НОИ. (чл. 2 (2) от Наредба за трудоустрояване). Комисия по трудоустрояване е в състав: председател – ръководителят на предприятието и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.
  4. Работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта писмено:

–  да обявят броя на определените работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

– да обявят броя на заетите работни места по т. 1 от лица с трайни увреждания; – да заявят броя на работните места по т. 1 чрез заявка за свободни работни места. (чл. 21 от Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания).

  1. Изготвяне и утвърждаване на план-график за годината на обученията на работниците и служителите във фирмата (чл. 16 (1) т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 2, чл.3 чл. 7 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. За условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и редица други нормативни актове).
  2. Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска “трудова злополука”, се определят с писмена заповед от работодателя след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска (разбира се, ако не е направено още в края на предишната година след излизане на Заповедта за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през следващата година, което е по-правилният подход),  (съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“).