Осъвременяването“ на Устава на МОТ след промените, настъпили в света след края на Втората световна война, е извършено с Декларацията за целите и задачите на МОТ, приета на 26-ата сесия на Международната конференция на труда на 10 май 1944 г. в гр. Филаделфия (САЩ), известна като Филаделфийската декларация“. Тя е част от Устава на МОТ и новите задачи, които поставя пред Организацията са: борбата срещу бедността и мизерията; осигуряването на пълна заетост; повишаване на жизненото равнище; определяне на заплата, необходима за жизнения минимум на всички, които работят; правото на колективни преговори; защитата на децата и майчинството и др. Декларацията потвърждава основните принципи, върху които е създадена Организацията, а именно: Трудът не е стока; Свободата на печата и на сдружаване е необходимо условие за постоянен прогрес; Бедността, където и да съществува, представлява опасност за напредъка на всички; Всички хора, независимо от тяхната раса, вяра или пол имат право да осъществяват своето материално благосъстояние и духовно развитие в свобода и достойнство, в икономическа сигурност и с равни възможности.