По време на заседанието си на 10 Юли 2013 г. групата от представители на работниците и служителите взе следните решения:

– Приветства присъединяването на Хърватия към Европейския съюз и с удоволствие приветства изпращането на трима нейни представители в Европейския икономически и социален комитет;

– Осъзнава, че перспективата за присъединяване към Европейския съюз е източник за надеждата за гражданите на множество държави, които все още не са официални страни-членки, тъй като европейският проект се възприема като подсигуряване на гаранция за мир, права, справедливост, стабилност, солидарност, благоденствие и демокрация;

– Осъжда всяка политика, решение и позиции на политически лидери, от европейско или национално равнище, които се целят да подкопаят социалното законодателство и основните права, като по този начин да накърнят очакванията на гражданите, тези на държавите-членки, наскоро присъединили се към съюза, както и тези на страните- основателки, рискувайки в деня на изборите да ги захвърлят право в ръцете на популистите;

– Подчертава и припомня, че консултациите, социалният диалог, колективните трудови договори и спазването на въпросните споразумения на всички равнища са сред основните елементи, които са укрепили Европейския съюз и дори към момента в заключенията на Европейския съвет именно те се считат за един от ключовите фактори за постигане на възстановяване от настоящата икономическа, социална и политическа криза;

– Призовава хърватските власти занапред да променят политиката си спрямо работниците, служителите и представляващите ги организации, като започне да работи заедно с тях, като зачита синдикалните права, като насочи институциите и закона към повече демократичност, като насърчава към водене на социален диалог, вместо да се страхува от него. От реален интерес за националните власти е да се отработи воденето на един честен и открит диалог с работниците и служителите с цел да се запази социалния мир и да бъдат в състояние да се възползват, както в рамките на държавата, така и извън нея, от практиките, съответстващи на европейския социален модел.