Приета на заседание на Изпълнителния комитет, проведено на 02-03 Декември 2014 г.

От известно време, ЕКП заявява своето стратегическо искане за инвестиции в устойчив растеж и в достойни работни места.

В резултат на това свое искане, ЕКП приветства акцента, който ЕС поставя върху инвестициите и конкретните инициативи, поспециално последната инициатива за Инвестиционен план за Европа.

Всъшност ние спешно се нуждаем от действия за осигуряване на висока заетост, достоен труд, висока конкурентноспособност и иновации чрез публични и частни инвестиции. Наличието на повече от 5 млн. безработни младежи, създаването на качествени работни места е жизненоважен въпрос за бъдещото благосъстояние на младото поколение. Благоденствието е основата на високите доходи в публичния и частния сектор.

Затова Планът Юнкер трябва да даде приоритет на инвестиции, които създават работни места и които най-вече са насочени към страните със сериозни проблеми с безработицата.

Въпреки това, само инвестиции няма да доведат до растеж. Политика за повишаване на търсенето, и респективно на заплатите е задължителна, тя трябва да бъде провеждана успоредно с инвестиционна политика, тъй като дефицитът на инвестиции в Европа до голяма степен е свързан с липсата на търсене.

ЕКП изразява загриженост, че обемът на средствата, предвидени в Инвестиционния план на Комисията е недостатъчен, за да отговори на настоящите нужди. На практика, през най-тежкия период на кризата, инвестиционният дефицит в ЕС се е движил между 280 и 515 млрд. евро. За това е трудно да се повярва, че инвестиционен план за 315 млрд. за три години ще бъде достатъчно силен, за да предизвика обратен завой в европейската икономика.

Планът на ЕКП е много по-амбициозни, той призовава за 2% годишно от БВП на ЕС в продължение на 10 години. План от подобна величина е необходимост за полагане на основите на устойчива реиндустриализация на ЕС, за генериране на повече от 11 млн. нови работни места.

ЕКП също така изказва загриженост по повод реалното изпълнение на плана на Европейската комисия. Предполагаемият доход от 15 % е възможен единствено за изключително сигурните инвестиции. За да достигне обема на инвестиции, към който този план се стреми, ще са нужни значително повече ресурси както от ЕС, така и от държавите-членки.

ЕКП призовава за адекватно демократичното управление на инвестиционния план, както и за включването на социалните показатели в критериите за подбор. Социалните партньори на национално равнище, следва да участват в избора на проекти, представени за финансиране. ЕКП следва да участва в работата на Европейската работна група, за да се гарантира, че фокусът на инвестициите ще е по-устойчивата реиндустриализация на Европа, подкрепата на достоен труд и по-добрите обществени услуги.

И накрая, ние сме загрижени, че планът на Комисията е съсредоточен върху неолибералните структурни реформи, и освен това той може да подтикне правителствата към рискови, публично-частни партньорства с данъчнозадължени лица. Ние вярваме, че Европа се нуждае от повече социални инвестиции, които трябва да бъдат изключвани при изчисляването на публичния дефицит.

ЕКП призовава институциите на ЕС и държавите-членки да подкрепят решителните действия за инвестиции. Работниците и гражданите очакват реални резултати от Европа!