Одобрена на заседание на Изпълнителният комитет на 17-18 юни 2015

Пакета с предложените мерки за „по-добра регулация“ бе публикуван от Европейската Комисия на 19 май. Според ЕК той има за цел да осигури по-качествено, опростено и не толкова тромаво законодателство в ЕС.

ЕКП подкрепя тази цел и настоява за по- добро регулиране на защита на работниците, обстоятелство, което може лесно да бъде осъществено то просто трябва да се прилага. Трудовото законодателство трябва да избягва ненужната бюрокрация и излишните разходи. Също така, законодателството на ЕС може да стане по-ефективно, ако замени националните законодателства на 28-те страни-членки.

В действителност, пакетът „за по-добра регулация“ поставя предполагаемите нужди на бизнеса над всички останали; трансформира минималните стандарти в максимални; остойностява въздействието им; предвижда по-дълга и по-скъпа бюрократична процедура, която ще доведе до забавяне на социалния напредък; ще направи по-трудно за европейските институции да променят предложенията на Европейската комисия. Също така биха могли да подкопаят принципа, че правото на ЕС се прилага еднакво за всички. С една дума, предложението забавя демократичните промени в Европа. Тези нежелани промени се съдържат също и в „новата сделка“ между трите европейски институции.

Споразуменията между социалните партньори

ЕКП настоява дневният ред на комисията за по-добра регулация да зачита автономността на социалните партньори и тяхната роля като законодатели, както е посочено в договорите за учредяване на ЕС. По този повод ЕКП изразява загриженост, че комисията посочва, че споразуменията на социалните партньори, предназначени да бъдат директиви, трябва първо да се подлагат на оценка на въздействието им. В този смисъл фокусът е съсредоточен върху представителността на подписалите се лица и върху законността на споразумението, като упълномощаването и пропорционалността ще бъдат поставени на проверка.
ЕКП не счита, че тези елементи представляват оценка на въздействието. Те вече са част от текущия процес. Извън това, подлагането на дадено споразумение между синдикатите и работодателите на оценка на въздействието, не е приемливо.
ЕКП отхвърля твърдението, че комисията има право (съгласно член 155, параграф 2 от Договора за учредяване на ЕС) да вземе решение дали да представи на съвета дадено споразумение със социалните партньори, ако подписалите се страни са поискали това.

Поставянето на бизнеса над всички останали

Европейската комисия счита, че нейното предложение е в полза на малките и средни предприятия и тя избягва поставянето на „регулаторна тежест“ върху тях. ЕКП се противопоставя на подобен избор на сектор от обществото или от бизнеса като основен бенефициент на тази „по-добра регулация“. ЕКП вярва, че законодателството трябва да носи полза за обществото и че нуждите на предприятията не са над тези на работниците или, например, на околната среда.
ЕКП вярва, че предложеният „лек режим“ за МСП и „направо освобождаването на микро-предприятията“ води до нелоялна конкуренция като подкопава основния принцип на законодателството на ЕС, което се прилага еднакво за всички. Следва да отбележим, че 85% от всички работни места са в МСП. Работниците трябва да се ползват от еднаква защита, независимо от размера на компанията.
На второ място, в пакета няма сигурни доказателства, че всички потенциални икономии от разходите на бизнеса ще бъдат инвестирани в иновации и в работната им сила.

Подобряването на минималните стандарти

ЕКП възразява срещу възможността комисията да изисква от държавите-членки като правило да не надхвърлят рамките на „необходимото“, когато прилагат законодателството на ЕС. По този начин комисията размива понятията, това, което често са „минималните стандарти“, тя посочва за „максимални“, което е нарушение на договорите за учредяване на ЕС. Комисията следва по-скоро да настоява за правото държавите-членки да подобряват стандартите. Това е особено важно в социалната сфера, за да се гарантира социалният прогрес.
ЕКП изразява особена загриженост, че програмата Refit ще доведе до приемане на стратегия за здраве и безопасност при работа, която не съдържа никакви законодателни предложения, като по този начин ще бъдат забавени изключително належалите изменения и допълнения в законодателството по БЗУТ.

Оценката на въздействието

ЕКП не приема оценките на въздействието като неутрален технически инструмент. Напротив, те често се използват като политически инструмент, не само чрез забавяне на законодателството, но също така като чрез тях се отправят препоръки, основани на модел, предубеден към дадени икономически интереси в краткосрочен план, които игнорират или изключват потенциалните дългосрочни ползи.

Тромава, скъпа и бюрократична законодателна процедура

ЕКП смята, че вместо да направи законодателството на ЕС по-ефективно, инициативата „по-добра регулация“ налага някои нови бариери в законодателна процедура: има голямо увеличение на оценките на въздействието и обществените консултации, създава се „Борд за стриктно регулиране“, който ще трябва да дава положително становище преди всяка нова инициатива, създава се „REFIT платформа на заинтересовани страни“, предвиждат се „независими“ звена за оценка на въздействието във всяка институция на ЕС. ЕКП не е съгласна всяка една институция на ЕС да може да налага оценката си на въздействие върху друга институция. Що се отнася до REFIT-платформата на заинтересованите страни, ЕКП призовава за балансирано представителство на различни групи по интереси, така че да се избегне създаване на такива групи.
ЕКП вярва, че разочарованието на гражданите от европейския проект се засилва от липсата в законодателството на нови социални предложения и тази нова инициатива допълнително ограничава възможността за социален напредък на ЕС. ЕКП предупреждава, че съществува риск това допълнително да повиши недоволството от политиките на ЕС.

Една по-демократична Европа ?

Европейската комисия поиска Европейският парламент и Съвета да извършат оценка на въздействието и през четирите седмици на обсъждането те могат значително да променят предложението на комисията. ЕКП счита, че това е явен опит да се направи по-трудно за демократично избраните институции на ЕС да променят предложенията на Комисията.
ЕКП осъжда подобен „властови чадър върху законодателния процес“, налаган от Европейската комисия и подчертава, че това противоречи на ангажимента на председателя Юнкер за по-демократична Европа.

Прозрачността?

ЕКП отбелязва, че ангажимента на Европейската комисия за оценка на въздействието не се прилага към инициативата „за по-добра регулация“ и че заявеният ангажимент за прозрачност и консултации не се отнася за обсъждането на този пакет с Европейския парламент

https://podkrepa.org/content/img/news/1207_EKP.png