Комитетът по икономическа политика на ЕКП, след като анализира и оцени състоянието на основните икономически показатели на Европейския съюз, изказва своята сериозна загриженост от високото равнище на безработица, и най-вече на дългосрочната безработица, от увеличаването на несигурните работни места, от нарастването на броя на хората, живеещи под прага на бедността или в риск от бедност.

Комитета по икономическа политика към ЕКП счита, че в настоящата, изключително нестабилна ситуация в Европа ставаме свидетели на продължаване както на кризата от 2007-2008 г., така и на рецесията 2012 г., т.е. на криза с двойно дъно. В този смисъл онова, което Европейската комисия в своя Годишен обзор на растежа 2016 посочва и  счита за „умерено възстановяване“, трябва по-скоро да се тълкува като слабо възстановяване.

Комитетът  подчертава, че европейските институции вече са разбрали, че един от главните двигатели за растеж са инвестициите, които трябва да се увеличат, но остава доста скептичен относно възможностите на инвестиционния план т.е. плана Юнкер, да ускори това икономическо   възстановяване. Както  посочва представител на Европейската комисия, инициативата не възнамерява да подкрепи инвестициите в Европа, след техния огромен спад, а само да създаде допълнителни гаранции за рисковите инвестиции .

Анализът показва, че експортно ориентираната стратегия, водена от европейските политици, както и осигуряването на източници на растеж, стана възможно благодарение на неконвенционалната парична политика, проведена от Федералния резерв, ЕЦБ, английската и японската национални банки. Тази експортно ориентирана стратегия беше допълнена от важни и съпътстващи съкращения на публични разходи и заплати, което доведе до намаляване на търсенето на европейско ниво. Това  доведе до появата на един огромен и неустойчив излишък по текущата сметка на европейско ниво и до забавяне на темпа на инфлация. Подобно състояние трябва да доведе до про-активни инвестиционни политики и до по-устойчиво разпределение на  доходите. Комитетът се противопоставя на пониженията на заплатите като отбелязва, че през последните 15 години темповете на растеж на реалните заплати бяха доста под темпове на растеж на производителността на труда в развитите икономики.

Освен това, Комитетът изказва своите сериозни колебания относно бъдещо развитие на глобалните пазари, като подчертава съществуващите  рискове за икономическа и финансова криза в развиващите се такива. Всъщност, последните събития показват, че забавянето на китайската икономика, свързано с промяната в паричната политика на Федералния резерв, може да доведе до финансова нестабилност, като се има предвид огромното количество дългове, натрупани в чуждестранна валута, както и промяната в международните търговски отношения. Това би могло сериозно да повлияе на европейската икономика. Нестабилността на валутите може да се превърне в норма и да заплаши модела, основан на износа, който модел избра Европейския съюз.

Поради тези причини, Комитетът по икономическа политика на ЕКП призова европейските политически лидери да действат съгласувано и бързо с мерки, стимулиращи нарастването на търсенето на вътрешния пазар, за извеждане на икономиката обратно на пътя към здрав и устойчив модел на растеж.