Днес, 24.07.2015 г., двете национално представителни организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа“ – обсъдиха декларацията на представителните организации на работодателите и тяхната покана за включване в обявения от тях национален протест на 29.07.2015 г. В резултат на това, представяме пред обществото и синдикалните ни членове следната наша позиция:
1. Българската енергийна система от години е в задълбочаваща се криза, която днес вече е неуправляема и заплашва всички с катастрофа и разпад на системата. Станахме свидетели на редица политически решения, които досега задълбочаваха проблемите, въпреки заявяваните очаквания, че те ще бъдат решени. Виждаме също опити за настройване на едни групи в обществото срещу други, вместо да се дадат решения, които постепенно и равнопоставено да преодолеят дисбалансите. И сега виждаме трескаво предлагане на действия в отделни направления, но при липса на цялостна стратегия за развитие. Решенията за промяната на Закона за енергетиката и други решения на Регулатора не са адекватни на обществените потребности. В настоящото си състояние предприятията нямат резерви, за да поемат поредна доза дефицити. Поставят се под заплаха широк спектър консуматори на ел. енергия от индустрията и услугите, като най-засегнати ще са секторите на металургия, химия, машиностроене. В същото време, други решения за въвеждане на 5% вноска за производителите на ел. енергия, на практика ще доведе до фалит на част от тях. Това не е предложение на синдикатите!
2. Ние, синдикатите, вече предложихме цялостни решения, но те не бяха отчетени или бяха приложени частично. Затова искаме ясно да посочим, че основните проблеми произтичат от :
– поети задължения за изкупуване на скъпа електрическа енергия от ВЕИ централи и от така наречените Американски централи;
– липсващата политика на адекватни доходи и адекватни цени, които пораждат отрицателни икономически ефекти и ни отдалечават от средно европейския стандарт.
Тези проблеми няма да се решат с ограничаване на социални придобивки или нова вълна от съкращения в енергетиката и индустрията.
За преодоляване на кризата в българската енергийна система ние искаме да видим необходимата финансова подкрепа от Държавата, която да е адекватна на натрупаните дефицити поради политически решения и които са извън отговорността на сектора. Считаме, че чрез създаване на специализиран механизъм и револвиращ заем може да се поеме разликата между скъпия ток и пазарните нива, без това да води до влошаване на условията за производство както на индустрията, така и на енергийните предприятия. Такъв подход, включващ и допълнителен източници (като въглеродни емисии, зелени сертификати, дивиденти от държавни енергийни дружества, част от таксите за пренос на газ и др.) на финансиране в енергийната система ще осигури възможност енергийните услуги в България да останат на приемливи цени в дългосрочен хоризонт.
И, ако обобщим конкретния характер на взетите вече политически решения за спасяване на енергетиката, ще стигнем до извода, че на българските работници, както в сектора на енергетиката, така и в индустрията, а и в сектора на услугите отново се предлагат несигурни работни места, орязване на доходите и социалните придобивки. Ние не приемаме това!
Затова, на 29.07.2015 г. КНСБ и КТ „Подкрепа“ ще се включат в обявения от работодателските организации протест, защото интересът от работеща икономика е общ. Готови сме на принципа на равнопоставеността, диалога и социалната солидарност да участваме във всички преговори с държавните институции по повод възможностите за извеждане на българската енергетика от кризата, за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за сигурни и устойчиви работни места и повишаване на доходите на българските работници.
Ние призоваваме нашите отраслови и браншови структури да координират своите действия със своите браншови партньори от работодателските организации, опирайки се на традициите на добрия социален диалог, съществуващ между тях и да вземат решение за най-подходяшия и ефективен начин за включване в обявения на 29.07.2015 г. протест. Призоваваме и регионалните си синдикални структури да окажат пълно съдействие при практическата организация и провеждане на протестите в регионите.

ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ