България се намира в много важен момент. Опасяваме се, че ще бъде направен опит цената на кризата да бъде прехвърлена за пореден път върху работещите хора, въпреки че ние – техните представители, многократно сме предупреждавали за ефектите, до които води липсата на адекватна политика по доходите.

Страната ни посрещна тази криза на дъното по трудови възнаграждения в ЕС и на първо място по ниво на неравенства. За съжаление, правителствата ни през последните години не се стремят достатъчно, за да изградят истинска социална държава, гарантираща справедливо разпределение на създадените блага.

Липсата на достатъчно ясни, отговорни и навременни  действия от отговорните институции, за обсъждане  и  изпълнение на нашите искания, ще бъде достатъчно основание за предприемане на редица протестни и стачни действия!

Ето защо, повече от два месеца след нашата Декларация и проведени национални, браншови и регионални протестни действия, настояваме и очакваме  да бъдат предприети  следните мерки:

 В ОБЛАСТТА НА ДОХОДИТЕ:

  1. Ръст на доходите през 2023 г., който минимум да компенсира прогнозираната средногодишна инфлация за годината, но не по-нисък от 15% за всички работещи в частния и бюджетния сектор. За агенциите, работещи на терен, да се гарантира ръст от поне 20%
  2. Приемане на Бюджет 2023 г. възможно най-бързо с оглед провеждането на адекватна на икономическата конюнктура фискална политика, особено в областта на доходите.
  3. Ръст на минималната работна заплата от 780 лв. на поне 850 лв. с приемането на Бюджет 2023, но не по-късно от 01.06.2023 г.
  4. Минимална работна заплата минимум 1000 лв. от 01.01.2024 г.
  5. Въвеждане на необлагаем минимум, равен на МРЗ, което ще стимулира потреблението и намали неравенствата.
  6. Стартиране през 2023 г. на бипартитно договаряне на препоръчителни индекси за ръст на заплатите в реалния сектор, което да има ежегоден характер

 ОТНОСНО ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД И ЕНЕРГЕТИКАТА

7. Участие на национално представителните синдикати в преговорите с ЕК за отпадане на изискването в ПВУ за намаление с 40% на въглеродните емисии в енергетиката спрямо 2019 г. и отлагане на плановете за либерализацията на енергийния пазар за битовите потребители след 2025 година, съгласно решенията на НС.
8. С участието на синдикатите да се изготви и приеме национален план за справедлив преход, създаване на държавно предприятие „Конверсия на въглищните регион“ и реално стартиране на терен на картографиране на уменията на работещите с цел подготовката им за нови работни места.
9. Осигуряване на достатъчно инвестиции в „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ Марица изток 2, за да бъде гарантирана дейността на дружествата при пазарни условия.
10. Гарантиране от държавата на финансови пакети за компенсации на засегнатите работници и служители при реорганизация на дейността на предприятията и участие в новите индустрии при прехода към нисковъглеродна икономика.
11. Незабавно приемане на дефиниция за енергийна бедност и определяне на отговорни органи за управление на процеса по идентифициране, оценка, подкрепа и мониторинг на енергийно бедните семейства.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ И СИНДИКАЛНИТЕ ПРАВА

12. Сумирано изчисляване на работното време само за производства с непрекъсваем процес на работа.
13. Транспониране на изискванията на Директивата за адекватните минимални работни заплати и за насърчаване на колективното трудово договаряне в ЕС в нейната цялост. Това означава, освен ръст на МРЗ, достигане на 80% покритие на работещите с колективни трудови договори.
14. Гарантиране на правото на колективно договаряне за всички работещи, в т.ч и държавни служители, както и криминализиране на деянията, насочени срещу правото на синдикално сдружаване.
15.Подготовка на проект на Закон за Ратификация на конвенция № 190/2019г. за премахване на насилието и тормоза в областта на труда и Конвенция 151/1978г. за трудовите отношения в държавните служби.

Пламен Димитров                                                                                                                                      Димитър Манолов
Президент на КНСБ                                                                                                                                    Президент на КТ „Подкрепа“