В продължение на близо пет месеца българското правителство упорито твърдеше, че глобалната криза не се отнася за нас и България е остров на стабилност, основавайки се само на Валутния борд, без да отчете, че:
– рецесията във външноикономическите ни партньори от САЩ и ЕС ще засегнат тежко нашия реален сектор;
– у нас ще се разрази финансова криза, която ще влезе през икономическата, т.е. спадът в реалния сектор ще доведе до затруднения в обслужването на вече взети креди от бизнеса, а безработицата ще лиши от възможността гражданите да обслужват ипотечните и потребителските си кредити;
– почти всички български банки са дъщерни фирми на големите европейски и световни банки, които изпитват големи затруднения във връзка със срива на финансовите пазари;
– свалянето на междубанковите лихви не подобри ликвидността на българските банки, но позволи изтичането на свеж финансов ресурс към майките банки. Вследствие на това, българските банки бяха принудени да набавят такъв ресурс чрез рязко вдигане на лихвите по депозитите и лихвите по вече взети кредити. Това обстоятелство ги вкара в спиралата на необслужваните кредити и фактически те преустановиха кредитната си дейност, с което задушиха реалния сектор чрез спиране на потока от ресурс за развитие;
– спирането на кредитния достъп, съчетано със свитото потребление, базирано на нищожно ниските доходи и растящата безработица практически ще доведе до колапс на реалния сектор;
– едновременно с това рязкото намаляване на притока на преки чужди инвестиции директно ще подкопае икономическата стабилност, независимо от Валутния борд, чрез влошаване на външнотърговското салдо и задълбочаване на дефицита по текущата сметка.
Тези изводи българското правителство не успя да осмисли, поради което в своята програма предлага мерки, които са насочени към увеличаване печалбите на бизнеса и особено на монополите и няма нито един ред, който да касае работещите хора, които са призвани да произведат брутния вътрешен продукт.
Ето защо КТ „Подкрепа“ не може безучастно да приеме факта, че след тежкия преход българските работници и служители ще трябва да платят и цената на кризата.

Изпълнителният съвет на КТ „Подкрепа“, след като анализира създалата се ситуация предлага следните конкретни мерки:
1. По стимулиране на вътрешното потребление:
– от 1 април 2009 г. да се повиши минималната работна заплата, съобразно указанията на Европейския парламент с до 60% от средната работна заплата за страната не по-малко от 360 лева;
– да се увеличат разполагаемите средства в населението чрез:
○ промяна в Закона за ДДС в посока даване възможност за възстановяване на данъчния кредит при крайния потребител или намаляване на ставките в стоките от първа необходимост;
○ със съдействието на БНБ да се инициира намаляване на лихвите по вече сключените потребителски и ипотечни кредити за единствено жилище;
○ намаляване цените на енергоносителите на база промяна в методиката на тяхното образуване в съответствие с действащите цени на горивата на международните пазари в строг контрол на регулираните цени на енергоносителите и водата от страна на ДКЕВР, съпроводено с големи парични санкции за монополистите.
2. Данъчни промени:
– въвеждане на прогресивна скала за данъка върху доходите на физическите лица за доходи над 3000 лева на месец;
– въвеждане на прогресивен данък върху луксозните услуги;
– да се спре намаляването на осигурителната тежест за работодателите, което да бъде компенсирано с намаляването на нормата на печалба.
3. Ескалация на безработицата:
– генерална преработка на плана по заетостта с актуализирането на критериите и разпределението на средствата, съобразно конкретната икономическа ситуация;
– отмяна на Решение 24 от 19 февруари 2009 г. на Министерски съвет и актуализиране в посока запазване доходите на работещите, засегнати от икономическата криза;
– трипартиден мониторинг на данните за безработицата на НСИ, които са манипулирани още за месец януари и официално са 6,5, а де факто на база на техни данни са 7,6. Манипулирането на данните от безработицата, заедно с тези от инфлацията могат да доведат до стагфлация, която е глобален убиец за икономическата стабилност;
– увеличаване на минималния и максимален размер на обезщетението за безработица в съответствие с увеличението на минималната работна заплата 360 лева максимално и 180 лева минимално;
– увеличаване срокът за получаване на обезщетенията за безработица до 12 месеца.
4. Инфлация:
– да се създадат условия за прозрачност по отношение на качеството на потребителските стоки, без това да предизвиква изкуствен ръст на потребителските цени и повишаване изкуствено на инфлацията.

КТ „Подкрепа“ настоява в ускорен порядък да се обсъдят комплексни антикризисни мерки в бъдещия Национален кризисен щаб към премиера на Р България, които да бъдат приети с консенсус.