Изпълнителният съвeт на СМФ „Подкрепа“ на свое заседание, проведено на 09.08.2010 г. в град Панагюрище разгледа предложените промени на правителството на Република България, касаещи пенсионната реформа.
Категорично изразяваме нашето несъгласие с предложените промени. Според нас те се изразяват в увеличаването възрастта и осигурителния стаж при пенсиониране и намаляването на размера на пенсиите. Това не е реформата, от която се нуждае пенсионната система. Необяснимо за нас е при 63-годишна възраст да се изисква 40 години осигурителен стаж, а над 65-години да се изисква 15 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия – „За Бога братя защо да се осигурява“. Още по-абсурдно е предложението за увеличаване на възрастта и осигурителния стаж при първа и втора категория труд. Ние, миньорите, нееднократно сме декларирали и настоявали, че поради преструктурирането на отрасъла и спецификата ни на труд, а именно работа при вредна и опасна за здравето среда, трудови злополуки, професионални заболявания, инвалидност и много по-малка продължителност на живот от средната за страната следва: възрастта да е по-малка от предвидената за пенсиониране при първа и втора категория на труд, за това беше въведен и параграф 4 на КСО. В предвид на гореизложеното Изпълнителният съвет на СМФ „Подкрепа“ взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Категорично сме против всякакви промени в КСО, касаещи увеличаване на възрастта и осигурителния стаж при пенсиониране, както и намаляването на размера на пенсиите.
2. Настояваме в параграф 4 на КСО, ал.1,2,3 от Преходните и заключителните разпоредби за работа при I и II категория на труд сроковете да бъдат удължени до 31.12.2017 г.
3.Смятаме, че всяка реформа би имала успех, ако преди това има конструктивен и отговорен социален диалог и след като получи одобрението и на синдикатите представляващи хората на наемния труд.
4. В случай на отказ от страна на законодателната и изпълнителната власт да се съобразят с нашите предложения, СМФ „Подкрепа“ и нейните сруктури категорично са решени да започнат подготовка за национални и ефективни протестни действия в защита на интересите на миньорите.