Ние, работниците и служителите, от „Напоителни системи“ ЕАД сме тези, които пазим държавата граждани, земеделска земя, инфраструктура и населените места от наводнения, природни бедствия и вредното въздействие на водите.
Ние, сме тези, които поддържаме дигите, речните корита, язовирните стени.
Ние, сме тези, които се грижим за напояването на българското земеделие.
Ние, сме тези, които се грижим за отводняване на земеделските земи.
Повече от 15 години сме поставени в унизителни социални и икономически условия, които уронват професионалното и човешкото ни достойнство.
Провежданата държавна политика на системно ежегодно нефинансиране на дейността на дружеството е знак за неразбиране от страна на политици и управляващи важността на нашия бранш, омаловажаване труда ни и поставят на карта живота и сигурността на българските села, градове и население.
Отводняването и напояването са изключително важни за успешното развитие на стратегическия за икономиката на България отрасъл „Селско стопанство“. Това е било приоритет на младата българска държава през 20-те години на миналия век, когато е разработена системата, а днес – във време на борба с климатичните промени и засушавания, е разграден двор.
Отказът от превенция и липсата на финансиране на дейностите по поддържане на обектите за предпазване на вредното въздействие на водите, осъществявани от нашето дружество „Напоителни системи“, крие рискове от нови опасности, като тези в село Бисер, Гелеменово, Богров.
През тези 15 години се уморихме да алармираме обществото, да сигнализираме изпълнителната власт, законодателната власт, министерства и министри, политици и депутати за последствията от водената недалновидна политика в бранша от всички управляващи.

Омръзна ни да ни прехвърлят от министерство в министерство, от преписка в преписка, а фактите са ясни за всички:
– хидромелиоративните съоръжения, изградени в 60-70 години на миналия век са в окаяно състояние;
– напоителната и отводнителната канална мрежа е разбита, което води до големи загуби на вода и крие опасности за земеделска земя и население;
– язовирите са потенциално опасни;
– работниците и служителите са демотивирани, защото редовно не получават и без друго ниските си работни заплати и са потънали в дългови към банки и приятели. Квалифицираните специалисти инженери, техници – масово напускат и няма дори мисъл за тяхното задържане в системата. А без квалифицирани работници и специалисти не може да се гарантира експлоатационната сигурност на съоръженията;
– реформа в системата срещу финансиране на дружеството в 2011 г. се осъществи единствено и само чрез съкращения на 623 специалисти, а парите и до днес ги чакаме.

Затова днес, ние – синдикалните организации към „Напоителни системи“ ЕАД от КНСБ и КТ „Подкрепа“,
НАСТОЯВАМЕ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ:

1. Изплатете ни дължимите работни заплати в пълен размер до 31.10.2012 г. и ПОЕМЕТЕ най-после ангажимент да спазвате българското законодателство, да получаваме ежемесечно трудовите си възнаграждения!

2. Разплатете дължимите средства за опазване от вредното въздействие на водите от 2011 г. – 2 млн. 400 хил. лв., а за 2012 г. извършените разходи са за 4 млн. 500 хил. лв., за охрана на язовирите 800 хил. лв.

3. Да се предвидят целеви средства за ремонт и нормална експлоатация на хидромелиоративните съоръжения в бюджета на Република България за 2013 г. в размер на 13 милиона лева.

4. Решаването на въпросите на трудовата заетост да става с разум и мисъл за бъдещето на системата, което е свързано със запазване на достойнството на хората, с грижа и мотивиране на специалисти и работещи!

Проблемите не могат да бъдат решени единствено от ръководството на търговското дружество.
Създалата се критична ситуация не търпи отлагане, решаването на настоящите проблеми и най-вече бъдещото развитие на системата изисква неотложни спешни мерки, обсъдени и приети на правителствено ниво.
Като представители на държавата, се обръщаме към Вас, за съдействие за разрешаване на поставените по-горе проблеми, защото е по-разумно и далновидно да се отделят средства за предотвратяване на бедствия, отколкото да остойностяваме и компенсираме щети, нанесени от водната стихия.