На 17 октомври 2012 г. от 09.00 ч. в гр. Търговище, х-л „Терра Европа“ /ул. „Стефан Караджа“ 13/, Национална мрежа Информационни бюра Достоен труд към КТ „Подкрепа“ организира специално събитие на тема: „Актуални промени в нормативната база по безопасност и здраве при работа“.
Форумът ще бъде открит от г-н Александър Загоров, Конфедерален секретар в КТ „Подкрепа“ и старши експерт в информационно направление Безопасност и здраве при работа по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“.
Темите, които ще се дискутират на събитието са:
– Актуални промени в нормативната база по безопасност и здраве при работа;
– Роли и отговорности в процеса на прилагане системите за безопасност и здраве.

Целта на форума е да бъде показан един от основните принципи за осъществяване политиката по безопасност и здраве при работа, който е информирането, консултирането и съгласуването на действията по осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд с работещите или техните представители, като се отчитат и промените в нормативната уредба по Безопасност и здраве при работа. В този смисъл е много важно да се чуят мненията и становищата на социалните партньори за въздействието на ефективния социален диалог върху условията на труд, икономиката и колективното трудово договаряне.

Участие в събитието се очаква да вземат кметът на община Търговище, областният управител на област Търговище, директорът на Дирекция „Бюро по труда“, представители на Дирекция „Инспекция по труда“, Служби по трудова медицина, работодатели, експерти по Безопасност и здраве при работа.
Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.