На 23 октомври 2012 г. от 14.00 ч., в гр. Кърджали, х-л „Арпезос“ /ул. „Републиканска“ 46/, Конфедерация на труда „Подкрепа“ със съдействието на Общински синдикален съюз към КТ Подкрепа – гр. Кърджали, ще проведът Дискусионен форум на тема: „Създаване на условия за повишаване квалификацията и кариерно развитие на учителите“, насочен към обсъждане на възможности, проблеми, добри практики в сферата на обучението на лица, работещи в сферата на образованието.

Форумът ще бъде открит от г-жа Магдалена Ахчиева, председател на СРС „Подкрепа“, гр. Кърджали.
Въпросите, които ще се дискутират са:
– Мотивация за участие в обучение на лица, работещи в сферата на образованието;
– Национални и европейски приоритети и реализирането им чрез проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти“;
– Оценка на потребностите – планиране, организиране и оценка на ефекта от обучение;
– Квалификационни дейности за учители по Програмата за Учене през целия живот.

Участие в Дискусионния форум се очаква да вземат представители на община Кърджали, представители на РИО на МОМН, директори на учебни заведения, Синдикат Образование към КТ Подкрепа, учители, представители на неправителствени организации и др.

Г-жа Милка Коджабашиева от Министерство на образованието, младежта и науката ще представи възможностите за финансиране на участие на лица, работещи в проекта Квалификация на образователните специалисти.

Представител на Центъра за развитие на човешките ресурси ще представи програмите и дейностите по Програмата за Учене през целия живот, в рамките на които учители и училища могат да кандидатстват.

Красимира Брозиг, експерт към КТ „Подкрепа“ ще представи специфики при оценяване на потребностите и планиране на обучение сред учители и възпитатели.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051РО001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.