В изпълнение на една от основните задачи на проекта „Подкрепа за Достоен труд“ – да популяризира различни форми на учене, като мотивира заетите лица и ги информира относно съществуващите финансови инструменти, КТ „Подкрепа“ организира дискусионен форум на тема Създаване на условия за повишаване квалификацията и кариерно развитие на учителите, насочен към обсъждане на възможности, проблеми, добри практики в сферата на обучението на лица, работещи в системата на образованието.
Дискусионният форум ще се проведе на 27 март 2012 г. от 10,00 ч. в Парк- хотел „Дряново“ със съдействието на Общински синдикален съюз към КТ „Подкрепа“ – гр. Дряново.
Форумът ще бъде открит от г-жа Петя Евтимова, зам. министър на образованието, младежта и науката и г-жа Светла Начева, председател на СРС „Подкрепа“ – Габрово.
Участие в дискусионния форум ще вземат г-н Иван Николов, кмет на община Дряново, г-н Митко Шалев, директор на Център за развитие на човешките ресурси, представители на РИО на МОМН Габрово, директори на учебни заведения, учители, представители на неправителствени организации и др.
Г-жа Милка Коджабашиева, директор на Дирекция Квлаификация и кариерно развитие към МОМН ще представи проекта Квалификация на педагогическите специалисти, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, по който се предоставя финансиране за различни квалификационни дейности на учители.
Г-н Лъчезар Африканов, експерт в Центъра за развитие на човешките ресурси, ще представи възможностите за участие на лица, работещи в сферата на образованието в индивидуални и групови квалификационни дейности, финансирани от Програмата за Учене през целия живот.
Модератори на форума са г-жа Красимира Брозиг, старши експерт към ЦИБДТ- София и г-жа Михаела Ковачева, младши експерт към ОИБДТ-Русе.

Дейността на Информационните бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ са част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.