На 27 ноември 2012 г. от 10.00 ч. в гр. Ловеч, Конфедерация на труда „Подкрепа“ със съдействието на Общински синдикален съюз на КТ „Подкрепа“ – гр. Ловеч, организират Дискусионен форум на тема: „Създаване на условия за повишаване квалификацията и кариерно развитие на учителите“, насочен към обсъждане на възможности, проблеми, добри практики в сферата на обучението на лица, работещи в системата на образованието.
В дискусията се очаква да вземат участие представител на МОМН, който ще представи възможностите за участие на лица, работещи в сферата на образованието по проекта „Квалификация на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, представители на Центъра за развитие на човешките ресурси, общините, РИО на МОМН, директори на учебни заведения, учители, представители на КТ „Подкрепа“, Синдикат „Образование“, представители на неправителствени организации и др.

Форумът се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.