На 28 февруари 2012 г. от 10.00 ч. в конферентната зала на х-л Севлиево Плаза, гр. Севлиево, Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ и Синдикален регионален съюз „Подкрепа“ – Габрово организират дискусионен форум на тема: „Сътрудничество между социалните партньори за поддържане квалификацията на работната сила“, насочен към обсъждане на тенденции, възможности, проблеми, потребности и добри практики в сферата на обучението на заети лица.
Форумът ще бъде открит от президента на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев. Своите приветствия ще поднесат г-н Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика и г-жа Камелия Лозанова – изпълнителен директор на Агенция по заетостта. Участие ще вземат представители на Община Севлиево, Област Габрово, Дирекция Регионална служба по заетостта Ловеч, Дирекции Бюро по труда Габрово, обучаващи институции, работодатели, синдикални секции към предприятията и др.
КТ „Подкрепа“ инициира дискусионния форум с желанието да се превърне в една от движещите сили в страната за промени, насочени към регламентиране и създаване на предпоставки за успешни дейности по Учене през целия живот на ниво предприятие.
Ще бъдат дискутирани теми, свързани с: потребности и проблеми на заетите лица; добри практики в сферата на квалификацията; механизми за подпомагане обучението на персонала по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Националния план за действие по заетостта за 2012 г; обучение на работното място, вътрефирмено обучение; техники за оценка на компетенциите; създаване на модел за обучение на заети лица като инструмент за подпомагане на работодатели и синдикати в предприятията и др.

Кампанията се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.