В Доклада се подчертава обстоятелството, че докато технически погледнато Европейският съюз излиза от рецесията, то за съжаление в продължение на последните осемнадесет месеца темповете на икономически растеж продължават да бъдат бавни, неустойчиви и колебливи.
Провежданите мерки за преструктуриране засягат във все по-голяма степен обществения сектор, като в резултат равнището на безработица продължава да се повишава, както и продължава свиването на обществените разходи.
През последните шест месеца равнището на безработицата в Европейския съюз се задържа на нивата от 9.6% но за съжаление между отделните държави-членки съществуват сериозни различия. Докато някои държави реализират стабилен икономически растеж – като Швеция, Полша и Германия, то стагнацията и принудителните бюджетни ограничения в други, продължават, например дори в страни, които технически не са в рецесия като Гърция, Ирландия и Испания проблемите продължават да съществуват. В доклада се подчертава, че през последното тримесечие на 2010 (1 октомври- 31 декември 2010 г.) са проведени 304 преструктурирания и в 172 тези преструктурирания са включвани и намаляване броя на заетите. За периода общо в Европа работните места са намалели с 88,0000, докато създадените нови са само 47,000. Най-значителният брой съкращение се наблюдава в администрацията, където съкратените са 23,00, следва секторът на социалните и здравни услуги с намаление от 6,126 работни места, строителството (6,045), автомобилостроенето (6,018) и финансовите посредници (5,282 ). Както през предходното тримесечие създадените нови работни места са в компютърното производство – 7,121 и секторът на търговията на дребно с 6,306 нови работни места.
В Доклада се посочва, че най-сериозното преструктуриране, съпроводено с най-голяма загуба на работни места е предложената от Ирландското правителство схема за ранно пенсиониране и масови съкращения в системата на здравеопазването и здравните услуги, при което преструктуриране са загубени повече от 5,000 работни места през 2010 г. Като втори пример се посочва решението на Общината в Бирмингам за намаляване на общинските служители с една трета за следващите пет години. Но трето място е посочен автомобилният производител Рено, който планира да съкрати 3,000 работни места във Фондация за следващите три години.
Като един от най-големите случаи на създаване на нови работни места е обявен казусът Ирландия, където британската верига супермаркети Исландия си е поставила за цел да създаде над 2000 нови работни места през следващите четири години. На второ място сливането между френската компания Aтос орижин и Сименс Ай Ти Солушънс енд Сървисис ще доведе до набиране на нов персонал и създаване между 7000 и 8000 нови работни места в световен мащаб – 1600, от които ще бъдат във Франция. Също така, BNL-БНП Париба, една от основните банкови групировки в Италия, планира да наеме нови 1500 души до края на 2012 г.
В Доклада се разглежда също и състоянието на един от най-важните обществени сектори – този на пощенските услуги. Този сектор претърпя сериозни трансформации през последните години. Тези промени бяха обусловени от новите европейски директиви, премахващи монопола в тези услуги. Пощенският сектор е изключително важен за европейската икономика, тъй като той осигурява повече от 1 % от БВП на ЕС. В него са заети повече от 1.7 милиона души.
В Доклада са посочени най-актуални статистически данни по страни членки, като същевременно Фондацията непрекъснато обновява предоставяните на интернет сайта си информации.