Днес, 13 януари 2021 г., на заседание на МС ще бъде разгледан внесеният от министъра на труда и социалната политика Проект на Решение за признаване на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище.

Като прикачен файл прилагаме Доклад, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организициите на работниците и служителите и на работодателите,  от министъра на труда и социалната политика до Министерския съвет, с предложение за признаване на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организацията на работниците и служителите на национално равнище.

В доклада се констатира „че Конфедерацията на труда „Подкрепа“ отговаря на изискванията за представителност по чл. 34 от КТ“ и предлага „Министерският съвет да приеме проекта на Решение за признаване на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище.“