На 13.10.2021 г. се сключи нов Анекс към действащия Общински КТД за сектор „Образование”, за следното:

§ 1. В чл.47 се добавят нови алинея 5 и алинея 6, с текст, както следва:

/5/ (нова) На всички работници и служители от образователните институции, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, при ваксиниране срещу COVID-19, се осигурява допълнителен платен отпуск в размер на 3 (три) работни дни над договореното в чл.46. Отпускът се използва при поискване, като може да включва и деня на ваксинация.

/6/ (нова) Отпускът по ал.5 се осигурява и на работниците и служителите, които са се ваксинирали срещу COVID-19 до влизане в сила на настоящия анекс.

§ 2. Настоящият Анекс влиза в сила от датата на неговото подписване и е неразделна част от Общинския колективен трудов договор за сектор „Образование” (2021).

Документът може да разгледате и да изтеглите ОТТУК