В качеството си на синдикална организация, КТ „Подкрепа“, с безпокойство следи ескалиращото обществено напрежение в сферата на здравеопазването. Това напрежение бе породено от поредицата неуспешни опити от страна на законодателната и изпълнителната власт да намерят решение на натрупаните в годините на прехода проблеми в тази изключително чувствителна за всеки български гражданин сфера.
Ние от КТ „Подкрепа“, считаме че причините за настоящото положение и увеличаващото се недоволство както от страна на пациентите, така и от страна на лекарското съсловие се дължат на недалновидната политика на отговорните институции през последните месеци и на тежкото финансово състояние на българската държава като цяло.
Приетият от Народното събрание Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. не осигурява адекватно финансиране на системата като цяло. Въпреки привидното номинално увеличаване на средствата за здравноосигурителни плащания, реално не се реализира увеличение на разходната част по това перо. Трябва да е ясно, че видимото увеличение се дължи на законодателните промени, с които се прехвърлиха към НЗОК отговорности на държавата, които до 2012 г. включително се заплащаха със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.
Отказът на лекарското съсловие да подкрепи прехвърлянето на функции и отговорности, които са предмет на държавна политика от МЗ към НЗОК, с което се разшири и основният пакет от дейности, заплащани от бюджета на НЗОК, без да се осигури необходимото финансиране доведе до неподписване на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2013 г.
Въпреки постигнатото съгласие между НЗОК и Българския лекарски съюз за обемите и цените на медицинската помощ за 2013 г. при спазване разпоредбите на Закона за здравното осигуряване, управителят на НЗОК внесе чрез министъра на здравеопазването за приемане от Министерския съвет обеми и цени, които са утвърдени еднолично от органите на управление на НЗОК и които съществено се различават от договорените със съсловната организация параметри.
Въпреки настояването от страна на пациентските и съсловни организации и ръководството на НЗОК, остатъкът от неосъществения през 2012 г. трансфер от НЗОК към МЗ, поради решението на Конституционния съд, в размер на около 50 млн. лв. не намери отражение в бюджета на НЗОК за 2013 г. Този акт лиши здравноосигурителната система от един изключително необходим финансов ресурс, който можеше да допринесе за гарантиране на нейната стабилност.
Приетите промени в Закона за здравното осигуряване в края на 2009 г., с които се регламентира пълният размер на вноските за здравно осигуряване да се използват единствено и само за здравноосигурителни плащания беше крачка в положителна посока от страна на управляващите. Подписването на Споразумение между представителите на изпълнителната власт и БЛС през 2010 г. обаче позволиха на Министерството на финансите да присвои натрупаните временно свободни средства на НЗОК по сметка в БНБ в размер на около 1,5 млрд. лв. и те да бъдат усвоени изцяло от държавния бюджет за подпомагане изпълнението на Закона за държавния бюджет на РБ за 2011 г. Този акт представляваше грубо нарушение на философията на Закона за здравното осигуряване, тъй като средства, натрупани от здравноосигурителни вноски, не бяха разходени за здравноосигурителни плащания, а за запазване финансовата стабилност на страната.
Ние от КТ „Подкрепа“, въз основа на гореизложените факти, считаме че, хроничното недофинансиране на здравната система и липсата на политическа воля и визия за разрешаване на натрупаните в годините на прехода проблеми доведоха до изкривяване и дестабилизация на здравноосигурителната система в България. Следва да се предприемат незабавни мерки за осигуряване стабилността и нормалното функциониране на системата на здравеопазване в нашата страна.
В тази връзка предлагаме в спешен порядък да бъде свикано извънредно заседание на Надзорния съвет на НЗОК.