На 26 април 2012 г. от 14.00 ч. в Столична библиотека д-р Константин Тренчев ще връчи удостоверения на преминалите обучение от Комитета по условия на труд, както и на работници и служители, ангажирани с безопасността и здравето при работа в Столична библиотека. КТ „Подкрепа“ ще предостави и дарение от литература за нуждите на читалнята и фондовете на библиотеката. На събитието ще присъстват и кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, директорът на Столична библиотека г-н Михаил Белчев, директорът на Дирекция „Култура“ към Столична община г-жа Галина Бежанска, членове на Изпълнителния съвет на КТ „Подкрепа“ и Национална федерация „Култура“ към Конфедерацията.
Кампанията на КТ „Подкрепа“ по обучение на Комитетите по условия на труд и консултации по безопасност и здраве при работа на работодатели и работници и служители се провежда в рамките на отбелязването на Световния ден за безопасност и здраве при работа 28 април. Това е една форма, която акцентира върху превенцията на рисковете на работното място и обединените усилия на работодатели, работници и институциите за опазване живота и здравето на трудещите се. В разяснителните кампании, които извършват синдикатите по целия свят, специално внимание се обръща на т. нар. „нови рискове“ – психосоциални, от електромагнитни излъчвания при работа с компютър, възникващи в бързо променяща се работна среда на иновации и нов начин на работа в сферата на услугите.
Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“ се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.