Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание

ЕВРОПЕЙСКА БРОШУРА

ОБЩА ВИЗИЯ ЗА ПОНЯТИЕТО АКТИВНА ОРИЕНТАЦИЯ НА
ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

разработена от КТ Подкрепа съвместно с още шест неправителствени организации от пет европейски страни.

Общите усилия на партньорските организации бяха насочени в посока оптимизиране на процеса на активна професионална ориентация и социално включване на лицата с увреждания чрез създаване на предпоставки за повишаване на техните възможности за участие на пазара на труда и в обществения живот, както и чрез подобряване на предоставяните за тях услуги. Ние внимателно анализирахме обективната реалност, че много често както в Европа, така и в България, лицата с увреждания не получават правилна професионална ориентация. Обществените нагласи и съществуващите схващания за тях са по-скоро като за индивиди, неспособни да се ориентират и да изразят самостоятелно своите мнение и изисквания. По този начин, те се сблъскват с предлаганите им фрагментарни услуги за професионална ориентация, услуги, които те трудно разбират и в които не могат да намерят отговор на своите потребности. Това обстоятелство поставя под съмнение стабилността на техния професионален живот. В допълнение, методите за подготовка на персонал, специализиран в педагогическата и/или в професионалната подготовка на лица с увреждания, трябва да бъдат обобщени, внимателно анализирани и същевременно бъдат предложени мерки за повишаване на обществения имидж на тези професии.
Следователно е необходимо да подобрим методите, с които подпомагаме лицата с увреждания, основно при подготовката на техните лични проекти за професионална реализация, с цел да повишим възможностите им за осъществяване на тази реализация.
Поради съществуващите съществени различия в понятията и визията, свързани с тези проблеми, настоящата брошура е опит да бъдат изведени общите термини и насоки.