Европейската Конфедерация на Профсъюзите е създадена на 8 февруари 1973 г. с цел да защитава интересите на работниците и служителите на европейско ниво и да ги представлява пред институциите на Европейския съюз. Днес в нея членуват повече от шейсет милиона работещи, обединени в 81 национални синдиката от 36 европейски страни, както и в 12 европейски индустриални федерации.

Структурата на ЕКП е демократична, върховен орган е Конгресът, който се свиква на всеки пет години и избира членовете на Изпълнителния съвет, Президента, Генералния секретар и двама Заместник-генерални секретари. На последния редовен Конгрес в Севиля през 2007 г. за Президент на ЕКП бе избрана г-жа Ваня Линдби-Уедин, а за Генерален секретар – г-н Джон Монкс.

Изпълнителният съвет на ЕКП се събира на сесии пет пъти годишно. Той се състои от представители на синдикалните организаци, излъчени съобразно броя на техните членове. Изпълнителният съвет взима решение за състава и мандата на представителната делегация от ЕКП, която участва в преговорите с работодателските организации в рамките на европейския социален диалог.

Понастоящем глобализацията на световната икономика, приключилите процеси на разширяване на Европейския съюз, изграждането на общ пазар на труда, поетапното въвеждане на единната европейска валута и повишаващото се значение на европейското законодателство неминуемо поставят пред синдикатите от отделните страни нови предизвикателства и по-високи отговорности. За да са в състояние адекватно да провеждат преговори в защита на интересите на членовете си на национално ниво, синдикалните организации безусловно се нуждаят от добре обоснована и координирата политика на европейско ниво. В тази връзка главна задача на ЕКП е развитието на Европейския социален модел и диалог и изграждане на силна социална и обединана Европа, защитаваща благоденствието и благоолучието на всички свои граждани чрез:

 • Създаване на необходимите условия за спазване на демократичните принципи и политическата свобода.
 • Непрекъсната борба за зачитане на фундаменталните човешки и синдикални права.
 • Борба за премахване на всички форми на дискриминация по полова, расова, етнически или възрастова принадлежност.
 • Утвърждаване принципите на равни възможности и равнопоставеност между половете.
 • Постигане на устойчиви и стабилни темпове на развитие чрез изграждане на икономика, основана на достиженията на науката – Икономика на знанието.
  Утвърждаване на демократичните принципи в развитието на икономиката -достойно заплащане и осигуряване на положения труд и непрекъснато подобряване на условията на труд и живот на работещите и техните семейства.
 • Осигуряване на гражданите на Обединена Европа на условия за обучение през целия живот и непрекъснато повишаване на квалификацията.
 • Създаване на общество, основано на принципите на уважението към човешкия живот, личната свобода на индивида, справедливостта и солидарността.

При изпълнението на своите разнородни и отговорни функции и задачи ЕКП си партнира с:

 • Всички институции на Европейския съюз с цел развитие и усъвършенстване на принципите на Европейския социален модел. Ежегодно участва в Тристранната пролетна сесия за оценка достиженията на Лисабонската стратегия 2000-2010. ЕКП играе изключително важна роля и участва активно в процесите на изготвянето на Европейското законодателство най-вече по темите, касаещи здравето, достойното заплащане, социалното и здравното осигуряване, намаляването на рисковете и подобряването на условията на труд на работещите и техните семейства. Активното участие в законотворческия процес на Европейския съюз се състои в консултиране и представяне на експертни становища пред Европейската комисия и Европейския парламент за приемането на решения, свързани с трудовата заетост, условията на труд, безопасността и здравето при работа, социалното и здравното осигуряване, образованието и макроикономическата политика. ЕКП също така изпълнява координираща функция при участието на представителите на синдикатите в най-разнородни консултативни органи – Икономически и социален съвет, Европейската Агенция за Професионално обучение, Икономическия и финансов комитет и други.
 • Съвета на Европа, МОТ и други европейски организации, имащи отношение към проблемите на работниците и служителите и защитата на техните права и интереси.
 • Работодателски организации на европейско ниво за задълбочаване на социалния диалог и колективното трудово договаряне на европейско ниво. ЕКП е активен участник в колективното трудово договаряне на европейско ниво в 33 промишлени сектора.

КТ „Подкрепа“ притежава статут на наблюдател в ЕКП от месец януари 1994 г., а от месец декември 1995 г. е приета за пълноправен член на голямото европейско синдикално сеймество.

На Десетия редовен конгрес на ЕКП в Прага през 2003 г. за първи път от създаването на ЕКП българин, а именно д-р Константин Тренчев бе избран за Вицепрезидент и член на Изпълнителния съвет на ЕКП. На Единадесетия редовен конгрес на ЕКП, състоял се през 2007 г. в Севиля д-р Константин Тренчев бе преизбран за Вицепрезидент и член на Дирекционния съвет на ЕКП.