Коментари относно общите заключения от неформалната среща на държавните/правителствените ръководители, в която те:

  • Поеха ангажимент за намаляване на неравенствата, за защита на справедливото заплащане и борба с бедността и дискриминацията;
  • Поеха ангажимент за постигане на новите цели на ЕС за увеличаване на заетостта и образоването и намаляването на бедността;
  • Припознаха Европейския стълб на социалните права като основен елемент на възстановяването.

Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) – Лука Визентини, заяви във връзка с това:

„Това е важен резултат и може да бъде началото на една по-справедлива Европа. Обаче се нуждаем много повече от управление и справяне с така необходимите Зелени и Цифрови промени, отколкото от повишаване тренирането на умения. За да се избегне създаването на черни дупки в заетостта из цяла Европа, трябва да се инвестират огромни средства за създаване на качествени работни места и нови индустрии. Това трябва да стане чрез диалог между правителството, работодателите, синдикатите и гражданското общество.”

На срещата европейските лидери се съгласиха също да погледнат отвъд Брутния вътрешен продукт (БВП) като единствена мярка за икономически успех и да преминат към подход, който дава приоритет на благосъстоянието на хората. Синдикатите и работодателските организации са се споразумели за набор от 14 мерки за социално, икономическо и екологично благосъстояние, предназначени да допълнят БВП. Това ще осигури по-добро представяне на икономическите резултати на дадена държава и как те се свързват с благосъстоянието на нейните граждани.

В заключенията от неформалната среща в Порто на правителствени/държавни ръководители по време на Социалната среща на върха в ЕС се посочва:

„Приветстваме като още един успех на европейския социален диалог, че европейските социални партньори направиха съвместно предложение за алтернативен набор от показатели за оценяване на икономическия, социалния и екологичния напредък, допълвайки БВП като мярка за благосъстояние на приобщаващ и устойчив растеж.”

Коментирайки включването на мерките в заключенията на съвета, Лина Кар – конфедерален секретар на ЕКП, добави:

„БВП на дадена държава е лош показател за благосъстоянието на гражданите ù, тъй като знаем, че богатството често не се натрупва. В две трети от страните-членки на ЕС – работещите получават по-малък дял от БВП на своята страна, отколкото преди десет години. Постигането на един нов начин за измерване на икономическото благосъстояние, който да постави хората пред печалбата, е отдавна закъсняло. Споразумението на лидерите на ЕС за преминаване отвъд разбирането за БВП е важна стъпка към създаването на визията за една социална Европа, изложена в Порто.”