Всеки член на ЕРС рано или късно се сблъсква с проблема за правилното прилагане и предаване на информация, получена на заседанията на Европейския работнически съвет, и особено на икономическата информация. Какво следва да се направи, когато централното ръководство отказва да информира, като се позовава например на търговска тайна, заплаха за интересите и т.н. Как следва да се постъпи, когато информацията е предоставена, но членовете на ЕРС не знаят дали и в каква степен могат или трябва да я предоставят по-нататък на самите работещи, или на техни представители.

Темата е трудна, още повече, че начинът на прилагане на информацията може да бъде трамплин към следващите етапи на ангажираност на работещите, т.е. за комуникация и съвместно вземане на решения или пък препятствие, пречещо на преминаването към тези етапи. Често се случва също, че участниците в заседанията на ЕРС са затрупвани с огромно количество финансови документи, съществени и не толкова, нерядко на чужд език, от които е трудно да се извлече най-важното за представляваните работещи.

Опит за конкретна помощ по този въпрос предприе Националната комисия на Независимия самоуправляем профсъюз „Солидарност”, която с помощта на полученото от Европейската комисия съфинансиране, финализира международния проект „Европейските Работнически Съвети – правилното боравене с икономическа информация – ключ към продуктивната комуникация и преговори“, насочен към всички заинтересовани по темата страни. Върху проблема как да бъдат подпомогнати ЕРС – по начин да станат по-добри партньори на ръководствата на компаниите, работиха юристи и синдикални експерти от Полша, Италия, Испания, България, Хърватия, Румъния и Северна Македония.

По време на проекта експертите се стремяха да създадат механизъм за правилно боравене с информацията и за развиване на умения за получаване, използване, и тълкуване, както и за предаване на поверителна, и финансова информация на национално ниво.

Добре е да се подчертае, че в националните правни разпоредби не съществува приблизителна или точна дефиниция на понятието „поверителна информация”. От материалите, получени от различните партньори, се вижда че неяснотата на този термин често се представя като главно препятствие за по-ефективното упражняване на правото на работещите за достъп до информация, дефинирано и описано в директивата.

Следващият проблем се отнася за упражняването на това право, т.е. за стратегиите и тактиките, прилагани от централното ръководство с цел да не бъде предоставяна информация или да бъде ограничен нейният обхват, използвайки като предлог „поверителността”, и „търговската тайна”. Членовете на ЕРС – участващи в проекта, смятат че предоставяната им информация е предимно обща, неконкретна и безполезна. Най-често се предоставя в последния момент и то в огромни количества, което много затруднява възможността за нейното разумно използване.

Основно средство за решаване на този проблем са добре съставените договори за ЕРС, които по ясен и прецизен начин определят въпросите за поверителността и боравенето с поверителна информация (що се отнася до характера, така и до срока ѝ на валидност). Затова в името на собственото си спокойствие и сигурност, членовете на ЕРС трябва да се стремят да включват именно такива разпоредби в договорите засягащи съветите.

Следващата цел на проекта бе подкрепа на членовете на ЕРС в сферата на боравенето с финансова информация и нейното тълкуване. Това е една много трудна тема, тъй като в тази област има много спорове и конфликти.

В международен аспект, тази информация е сред най-чувствителните предвид огромния риск, който представлява достъпът на неупълномощени лица до нея, а особено на конкуренцията и други субекти, които потенциално могат да я използват във вреда на предприятието. По тази причина тя е предмет на рестрикции и ограничения в областта на нейното разкриване и предоставяне, определени от вътрешната корпоративна политика и разпоредби.

От друга страна, такъв тип информация е изключително съществена за представителите на работещите, тъй като показва общото икономическо състояние на техния работодател. Това има пряко и непряко влияние върху положението на работещите и може да покаже, каква е вероятността за колективни уволнения или икономически проблеми във фирмата. Тази информация представлява действителната основа за отстъпки при преговори или за представяне на искания за заплати.

По тази причина в рамките на проекта са организирани международни обучения за членовете на ЕРС, в които основният акцент е поставен върху повишаване на умението за използване на общодостъпните финансови документи на фирмата, а също и върху правилния подбор на отделните показатели и тяхното тълкуване. Разработеният модел за обучение е безплатен и общодостъпен – в помощ на всички заинтересовани по темата.

Също така безплатен и общодостъпен е следващият резултат от проекта – докладът, резултат от работата на експертите. Освен големите количества необходима информация, свързана с темата за ЕРС, в доклада се намират насоките за боравене с финансова и поверителна информация в контекста на разпоредбите, приложими за дружествата действащи на борсата, други правни разпоредби, както и разпоредбите, отнасящи се до задължението за поверителност.

Защо темата за ЕРС сега е толкова важна?

Защото въпреки всички признати слаби страни – ЕРС нямат друга реална алтернатива в областта на настоящите индустриални отношения. Националните държави все по-често не могат да се равняват с международните корпорации. Установяването на какъвто и да било наднационален регулационен режим спрямо такива концерни изисква наличието на наднационални играчи, към които принадлежат ЕРС. Затова тази институция трябва да бъде защитена и дори укрепена. Изтласкването на синдикатите от ЕРС и заместването им с делегати, посочени от ръководните кадри, може в по-дълга перспектива да доведе до трансформиране на работническите съвети в субекти, контролирани от работодателите, т.е. в следващ инструмент за корпоративно управление на човешките ресурси, а дори – ако се реализира най-лошият сценарий – в антисиндикална структура.

Затова именно синдикалните делегати трябва да продължат да се стремят към ефективно използване на възможностите, които дават ЕРС, въпреки техните ограничения. Тези работнически съвети се оказаха идеален форум за установяване на контакти, обмен на знания, опит и неформална комуникация, която неведнъж носи ползи за синдикатите, и работещите. В светлината на получените в рамките на проекта данни можем да констатираме, че тези възможности се използват напълно от повечето членове на ЕРС.

Въпреки различията във възгледите относно ЕРС, в това число относно ефективността на функционирането им, тяхната позиция спрямо синдикатите и правните основания, видимо е единодушието за необходимостта от запазване на тази институция, и от укрепването ѝ. Повишаването на нивото на познания и умения на членовете на ЕРС в областта на исканията, и правилното боравене с финансова информация ги правят по-добри партньори за централното ръководство. Действията, предприемани в рамките на международни проекти като този, несъмнено стават елемент от процеса на укрепване на Европейските работнически съвети.

Проект VS/2019/0025 “ЕРС – правилното боравене с икономическа информация – ключ към продуктивната комуникация и преговори”, съфинансиран със средства на Европейския съюз