Те приеха и нов манифест и програма за действие за периода  2019—2023 г. за „По-справедлива Европа за работещите“.

На 14-ия Конгрес на ЕКП във Виена бяха избрани още: 

  • Двама заместник-генерални секретари – Esther Lynch и Per Hilmersson;
  • Трима конфедерални секретари – Liina Carr, Isabelle Schömann и Ludovic Voet;
  • Четирима вицепрезиденти – José María (Pepe) Álvarez, Miranda Ulens, Bente Sorgenfrey и Josef Středula.

sn

 КТ „Подкрепа“ успя да запази високата политическа позиция, като президентът Димитър Манолов бе преизбран за член на Дирекционния съвет на ЕКП – най-висшия колективен ръководен орган на европейското синдикално движение.

Luca Visentini беше избран за генерален секретар на предишния конгрес на ЕКП в Париж през 2015 г. Преди това заемаше поста на конфедерален секретар на ЕКП от 2011 г. и беше член на италианския синдикат UIL от 1989 г. насам.

Laurent Berger е генерален секретар на френския синдикат CFDT, длъжност, която заема от 2012 г. насам.

Конгресът на ЕКП прие политики, сред които Манифестът на ЕКП и Програмата за действие 2019-2023, с които ще въздейства върху новия Европейски парламент и Комисията за:

  • Реформа на икономическата политика на ЕС, бюджета и паричния съюз за насърчаване на социалната справедливост, инвестициите, благоприятстващи заетостта, устойчивия растеж и справедливото, прогресивно данъчно облагане като цели на европейската социална политика;
  • Пълно прилагане на 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права, приет от ЕС през 2017 г., включително равенство между половете, равни възможности, право на справедливо заплащане и право на образование, обучение през целия живот.
  • Действия на ЕС за подкрепа на по-силно колективно договаряне – преговори между работодатели и синдикати относно заплащането и условията на труд – във всички страни от ЕС.
  • Социално справедлив преход към нисковъглеродна, цифрова, автоматизирана и глобална икономика – със законодателство, политики и фондове на ЕС, за да се гарантира, че никой няма да остане извън системата
  • Утвърждаване чрез европейското право на бъдещето на труда, което ще включва намаляване на несигурната заетост, установяване на правата на работещите в нови форми на работа, спиране на социалния дъмпинг и дъмпинга в заплащането, изграждане на справедлива мобилност на работещите и равно третиране;
  • Реформа на правото на ЕС за засилване на информирането и консултирането на работещите, представителството на работещите в управителните съвети на дружествата и европейските работнически съвети.

„Мисията в рамките на следващия мандат ще бъде борбата със заплахите за демокрацията и толерантността” каза Визентини „и да отиде по-далеч от Комисията на Юнкер в насърчаването на социалната справедливост, качествените работни места и по-високите заплати в целия ЕС.“

„Ще оказваме също натиск върху европейските структури за неотложно справяне с климатичните промени, по-силно проактивно управление на действията по климата, цифровизацията и автоматизацията, така че никой да не изпадне от системата.“