Европейският Работнически Център (EZA) представлява мрежа, състояща се от повече от 60 представителни организации на работещите от 20 различни държави, които изповядват християнските социални ценности.
Членове на EZA са синдикални централи, учебни структури, социално-политически и социално-културни организации, представляващи работниците и служителите, както и някои изследователски институции, чиято дейност се съсредоточава по въпроси, свързани със статута на работниците и служителите.
EZA разполага с партньори на територията на цяла Европа и поддържа отношения със синдикални организации, представляващи работещите хора в Централна и Южна Америка, както и в Африка. От Източна Европа в EZA членуват полската Солидарност и румънският Картел Алфа.
ЕZA си е поставила две основни цели:

 Насърчаване на социалния диалог и дискусия по всички социални предизвикателства на Европейско равнище.
 Насърчаване на социалното, икономическо и културно развитие на обществото.
В този контекст, EZA активно допринася за разрешаването на социални проблеми, както и на въпроси, отнасящи се до правата и интересите на работниците и служителите.

Преди всичко в Европейския регион, където пропастта между бедни и богати за съжаление през последните години се задълбочава все повече, EZA е поела присърце ангажимента да подпомогне социално слабите. Oт гледна точка на EZA образованието е ключът към постигане на социално сближаване с цел противодействие на негативните тенденции и последици на глобалната криза.
Работата на EZA широко се подкрепя от Европейската Kомисия.

КТ Подкрепа е пълноправен член на EZA от месец октомври 2010 г.