Положението на товарния железопътен сектор в Европа е катастрофално. Пазарният му дял спада драстично в много страни от целия континент. Само през периода от юни до септември 2013 г. услугите в сектора са спаднали с 3%. Днес, товарните железопътни превозвачи извършват по-малко от една пета от общия обем товарни превози. Драматичен дисбаланс заплашва транспортните маршрути на Европа – нейните жизнени артерии. Трябва да се предприемат действия това да бъде предотвратено.
Затова железопътните компании и синдикати от цяла Европа призовават ЕС и националните правителства да разработят план за справедливост и растеж на товарния железопътен транспорт в Европа, план, чията цел е да се засили конкурентоспособността на този вид транспорт след дългото му пренебрегване. Без проект за насърчаване на баланса и растежа на железопътния транспорт, проблемите в сектора ще се превърнат в най-сериозната пречка за икономическия напредък на Европа. Вземайки предвид значителното нарастване на обема на товарните, компаниите от другите транспортни сектори също ще спечелят от подкрепата, предоставена на товарния железопътен сектор.
Мобилността и логистиката са от решаващо значение за нашата икономика и нашата работна сила. Формирайки един от крайъгълните камъни на просперитета на Европа, те са зависими от товарен железопътен транспорт, който е способен да се развива. За съжаление, този сектор е многократно пренебрегван в полза на другите видове транспорт. Железопътните товарни превозвачи досега не са били в състояние да извлекат максимума от икономическите и екологичните си предимства.
По тази причина са необходими спешни действия за премахване на неблагоприятните конкурентни условия, които пречат на растежа в железопътния сектор. Нашето послание към Европейската комисия и Европейския парламент е да действат незабавно като свикат конференция с представители на правителствата на страните-членки и железопътните оператори, на която да се обсъдят и приемат мерки за растеж и справедливи условия за железопътния превоз на товари