Понастоящем наблюдаваме как Компанията Coca-Cola във всички свои европейски бутилиращи дружества чрез непрестанни изисквания за засилване гъвкавостта на труда, непрекъснато атакува сигурността на работните места, възможността за балансиране между професионален и личен живот, правата на работниците. Подобно отношение ясно показва, че независимо от значителните финансови печалби, реализирани от нейната система, Coca-Cola за намаляване на своите разходи единствено ползва методите за съкращаване на работни места и за влошаване на условията за заетост и труд. Тази корпоративна индустриална стратегия вече оказва влияние върху много работници в Европа и представлява тайната, недекларирана формула за постигането на амбициозните цели, обявени във Визия 2020. Като членове на координационна група за Coca-Cola на EFFAT, съставена от представители на синдикатите на национално ниво, от лидери на синдикални организации, от членове на националните и европейските работнически съвети – представляващи работниците от системата на бутилиращите компании на Coca-Cola, както и на дружествата Coca-Cola Iberian Partners и Coca-Cola Erfrischungsgetränke АД ние заявяваме:

– Изразяваме нашето най-дълбоко разочарование от обстоятелството, че промишлените стратегии, прилагани от мениджърите на Coca-Cola в Европа, чиито управленски решения оказват сериозно влияние върху работещите в системата на Coca-Cola, се вземат без необходимото участие на представители на работниците. Ние решително осъждаме подобно отношение от страна на компанията и изказваме своето съжаление, че то е далеч от онова, на което бяхме свикнали преди време.

-Не приемаме, че дружество, на което цената на акциите се покачи с 20% и което е в много добро финансово състояние, ще вземе решение и по един безпрецедентен начин ще разруши своя човешки капитал чрез атаки върху работните места и върху правата на работниците си.

-Не можем да толерираме факта, че единственият интерес на корпоративното управление на Coca-Cola, трябва да бъде принадената стойност за акционерите. Докато работниците на тази компания страдат от безкрайните изисквания за повече гъвкавост и са оставени без възможност да осигурят достоен стандарт на себе си и на своите семейства, то членовете на висшето ръководство получават все по-големи печалби и бонуси. Всичко това се прави, без да бъде приета прозрачна инвестиционна политика за осигуряване на устойчив растеж за кампанията, а само чрез съкращение на разходите и чрез влошаване на работната среда за онези, които произвеждат тези печалби.

-Нямаме доверие в компания, която отделя значителни ресурси за поддържане на своята марка и репутация, но го прави, без да уважава правата и добруването на своя най-важен актив, а именно на своите работници, които чрез всекидневните усилия превръщат марката Coca-Cola в световно признат продукт.

-Не приемаме, че корпоративните решения относно преструктурирания и закриване на предприятия ще се вземат, без да бъдат съобразени с потенциалния им ефект върху работниците, върху техните семейства и върху общностите, където са разположени тези фабрики, също и без отчитане на алтернативните мерки и контра-предложенията, представени от синдикатите.

-Осъждаме строго ограничаването на синдикалните права. Синдикатите винаги трябва да бъдат разглеждани като основен партньор на корпоративното управление. Не само ЕРС, но и синдикалните организации трябва да бъдат информирани и консултирани навременно по транснационалните въпроси: всъщност точно синдикатите са организациите, които трябва да се справят с тежките социални последици, резултат от безразсъдните индустриални стратегии.

-Изразяваме своята пълна солидарност и подкрепа към всички онези колеги, които са загубили работата си в резултат на подобни инициативи за „повишаване на производителността“.

Нашите искания към Централното управление на Компанията Coca-Cola Company, Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Coca-Cola Iberian Partners и Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG са:

През последните няколко години стратегията на управление на Coca-Cola причини тежки проблеми във всички бутилиращи компании, работещи на територията на ЕС и на Европейската икономическа зона (EEA.

Отчитайки изключително трудната ситуация, както и нежеланието за конструктивно взаимодействие със синдикатите, показано от страна на ръководството на Coca-Cola Европа по време на срещата в Мадрид на 20-21 март, координационна група за Coca-Cola на EFFAT, съвместно с представителите на работниците в Coca-Cola Company, Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Coca-Cola Iberian Partners и Coca-Cola Erfrischungsgetranke AG, упълномощиха EFFAT да представи общите искания:

-Настояваме Coca-Cola да започне постоянен и конструктивен диалог на европейско ниво с EFFAT, официално признатия европейски социален партньор, както и с неговите членове на национално равнище. Всяко тримесечие трябва да бъдат провеждани редовни срещи между Централното управление(Директорите Човешки ресурси на всички бутилиращи компании, работещи в Европа, както и с представители на управлението на Coca-Cola Company) и EFFAT, респективно и с неговите организации-членки. Всички въпроси, засягащи европейската работна сила трябва да бъдат разглеждани и обсъждани със синдикатите в Европа и никъде другаде.

-Настояваме Coca-Cola да провежда постоянен и конструктивен диалог с EFFAT и с нейните организации-членки, за да се справи с предвиждането, подготовката и управлението на преструктуриранията, които се осъществяват в Европа. Ние настояваме Coca-Cola да разработи и приеме план за подобряване на адаптивността и заетостта на работниците си в Европа: Образованието и ученето през целия живот трябва да бъдат подобрени, за да допринесат за повишаване на заетостта.

-Изискваме Coca-Cola подробно да разяснява пред EFFAT и пред националните синдикални организации всяко свое предложение за преструктуриране в Европа и на територията на ЕЕА, с цел синдикатите и представителите на работниците да имат възможност да направят задълбочена оценка и да проведат консултации, с цел максимално ограничаване на социалните и икономически последици от това преструктуриране.

-Изискваме Coca-Cola да избягва уволненията и да прекрати с преместванията на производства, като отчете алтернативните възможности и контра-предложенията, изготвени от представителите на работниците. В тази връзка, ние призоваваме Coca-Cola да участва по-активно в подпомагането на съкратени служители, като ги подкрепя в търсенето на нова работа.

-Изискваме Coca-Cola да прекрати със своите постоянни настоявания за по-голяма гъвкавост на работа, с което само да увеличава натоварването на служителите си, като допълнително поражда психологически рискове и стрес. Също така, подобна гъвкавост подкопава баланса между работа и личния живот, както и действащите правила за управление на работната сила в Coca-Cola.

-Изискваме Coca-Cola напълно да уважава правата на синдикатите и на работниците и да прекрати всички форми на лична дискриминация спрямо избраните техни представители. Ние няма повече да толерираме тези срамни нарушения на фундаменталните права.