КТ Подкрепа има удоволствието да представи Европейски Проект ORA, насочен към подпомагане на активното социално и професионално включване на лицата с увреждания.

Продължителността на Проекта ORA е две години – от ноември 2011 до ноември 2013. В реализацията му участват осем организации от пет европейски страни с водещ партньор неправителствената структура Pour la Solidarite – Белгия.

Останалите организации-партньори са както следва:
o Алианс на специализираните предприятия за адаптиран труд от регион Етиен-Волан EWETA – Белгия
o Институт за професионална квалификация UBS на регион Южна Бретания – Франция
o Регионалната асоциация на родителите и приятелите на лицата с ментални увреждания ABPEI – Франция
o Регионалната асоциация ESAT APF Лиз-ле-Ланой – Франция
o Университета UPG – Румъния
o Специализираното училище VHS в Хановер – Германия
o КТПодкрепа- България

Национален координатор на Проекта за България е КТПодкрепа
Партньори в състава на работната група за България са :
o Национален Съюз на ТПК
o Национален център за профилактика и рехабилитация
Основни целеви групи на Проекта са:
 работещите лица с увреждания
 специалисти и експерти, заети в звена за професионална квалификация на лица с увреждания
 правителствени и неправителствени организации, ангажирани с професионалната реализация, обучението и преквалификацията и със социалното включване на лицата с увреждания
Основни задачи и цели на Проект ORA
1. Разработване на национална анкетна карта, предоставяща информация за :
 Начините, по които е организирана в България помощта, която се оказва на лица с увреждания по отношение тяхната реализация на пазара на труда
 Действащата в страната ни законодателна рамка, регулираща въпросите, свързани с професионалната реализация и социалната адаптация на лица с увреждания
 Условията за придобиване на инвалидност в България
 Съществуващите в България институции и неправителствени организации за подпомагане на лицата с увреждания при реализацията им на пазара на труда
 Основните пречки пред реализацията на лицата с увреждания на пазара на труда
 Мерките и политиките, които биха подобрили възможностите на лицата с увреждания да се ориентират и нагодят по-адекватно към изискванията на пазара на труда

2. Разработване на национален доклад, който да анализира и систематизира:
 Провежданите национални политики и мероприятия за подобряване на професионалната реализация и на социалната адаптация на лицата с увреждания
 Наличните статистически данни за броя на лицата с увреждания в страната
 Действащата законодателна рамка, защищаваща основните човешки и граждански права на лицата с увреждания
 Националната законодателства, регулиращо достъпа и реализацията на лицата с увреждания на пазара на труда
 Законовата рамка, която предоставя преференции на работодатели, които наемат на работа лица с увреждания
 Съществуващите структури в България, които се занимават професионалната реализация и с интеграцията на лицата с увреждания на национално равнище
 Условията за придобиване на инвалидност в страната
 Най-характерните пречки пред реализацията на лицата с увреждания на трудовия пазар
 Реалните възможности за подпомагане на лицата с увреждания за тяхната по-добрата реализация на трудовия пазар
 Посочи примери за добри практики в тази насока
3. Разработване на европейска брошура Обща визия за понятието активна ориентация на лицата с увреждания.

Брошурата ще бъде публикувана на езиците на всички страни, партньори в проекта и ще бъде разпространена до заинтересованите структури и лица.

4. Подготовка на национални Наръчници за практическо приложение на иновативни методи и действия за подпомагане на лицата с увреждания при тяхната реализация на пазара на труда и при тяхната социална адаптация. Всеки наръчник ще бъде съобразен с конкретните национални условия и критерии.

5. КТ Подкрепа е водещ партньор за Дейност WP 5 разработване на Европейска Харта за активна адаптация и професионална реализация на лица с увреждания. Дейността ще бъде осъществена в периода април 2013 септември 2013 и цели – обобщавайки идентифицираните етапи, през които преминават лицата с увреждания при своята професионална реализация, резултатите и направените препоръки от предходни дейности по Проекта, базирайки се на обобщените становища на партньорските организации и експерти да:

 формулира обща европейска методология за качествено и ефективно подпомагане на активната ориентация, адаптация и включване на лицата с увреждания на пазара на труда и в социалния живот
 определи по какъв начин трябва да се повиши съпричастността и етичността на обществото към проблеми на лицата с увреждания и тяхното включване в социалния
 предложи подходящи и лесни за адаптиране механизми за подобряване на професионалната реализация на лицата с увреждания и за улесняване на прехода на тези лица от един вид професионална квалификация към друг, съобразно нуждите на пазара на труда
 разпространи и въведе общата европейска методология за създаване на нови партньорства и за изграждане на нови взаимоотношения на различни равнища, включително и на европейско равнище, с цел повишаване на социалната кохезия по проблемите на лицата с увреждания.

Европейската Харта за активна адаптация и професионална реализация на лицата с увреждания ще очертае основните отправни точни, базисните принципи, общите ценности и критериите за подпомагани на лицата с увреждания. Тя ще представлява един инструмент за подобряване на професионалния живот на хората с увреждания и за повишаване чувствителността и съпричастността на обществото по отношение техните нужди от подходящо и образование и квалификация, от добра професионална реализация и от активно участие в обществения живот. Хартата ще поощрява лицата с увреждания да подобряват професионалните си умения и за обучение пред целия живот.

Европейската Харта за активна адаптация и професионална реализация на лицата с увреждания ще дефинира също и общи европейски цели за подобряване равнището на социалните услуги, предоставяни на лицата с увреждания.

6. Заключителната конференция на Проекта ще бъде проведена в Брюксел и ще има за цел да повиши общественото съзнание и насочи заинтересованите организации и институции към необходимостта да бъде разработен и приложен нов, качествен подход, отчитащ нуждите и очакванията на хората с увреждания. Заключителната конференция ще обобщи и популяризира резултатите и продуктите, разработени чрез изпълнението на Проекта, с цел да подкрепи и окуражи съответните органи и лица за предприемане на бъдещи действия за промяна на подхода към лицата с увреждания и към техния професионален и социален живот.

Повече информация за Проект ORA може да намерите на www.projetora