Точно преди една година в Гьотеборг Европейските лидери официално провъзгласиха Европейския стълб на социалните права. Тогава Групата  на работниците на ЕИСК приветства прокламацията му в знак на подкрепа към заявения политически ангажимент, който след дългогодишните мерки за строги икономии, оказали тежко въздействия върху трудещите, възвърна социалните теми в центъра на европейските политики. Групата на работниците също така подчерта, че тази прокламация е само една първа стъпка, защото впоследствие  ще бъдат необходими конкретни  действия,  за да се гарантира, че принципите на стълба ще бъдат приложени и че те ще окажат положително въздействие върху живота на гражданите.

Една година по-късно Групата на работниците признава, че Европейската комисия извърши изключително много работа и предложи важни инициативи, целящи да подобрят равновесието между професионалния и личния живот на родителите и на лицата, полагащи грижи; да се гарантират на всички работници по-прозрачни и предвидими условията им труд; за създаване на Европейски орган по труда, който да допринесе за по-лоялна трудова мобилност и да спомогне за справяне със социалния дъмпинг.

Групата на работниците обаче изказва безпокойство, че тези добри предложения на ЕК, които реално могат да донесат конкретни ползи на работещите в целия ЕС, биха могли да бъдат сериозно преразгледани по време на водените в момента  преговори между Европейския парламент и правителствата на държавите-членки. Същевременно, Групата на работниците подчертава, че ефективното прилагане на Стълба означава, че социалните мерки трябва да бъдат финансирани правилно чрез бъдещия бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.

Така че,  пожелавайки на Европейския стълб щастлив първи рожден ден, Групата на работниците счита, че един много добър подарък би бил институциите на ЕС  да изпълнят своите ангажименти и ги призовава да приемат всички направени предложения за подобряване на живота на трудещите се, като това стане  преди Европейските избори през май 2019 г.!