След дълъг и тежък дебат,  ЕИСК прие становище за въвеждането на планове за минимален доход в Европа. Групата на работниците приветства това решение – то е важна стъпка в прилагането на Европейския стълб на социалните права. Европейските институции, сред които най-вече за следващия Европейски парламент, получават знак за бъдещите очаквания на гражданското общество за социалната защита. Днес Европейският съюз трябва да отговори на въпросите на своите граждани за икономическото и социалното неравенство- предложената от ЕИСК рамкова директива за минималния доход би била конкретна стъпка в тази посока.

Трябва да се стремим към повишаване на конвергенцията и да избягваме състезанието с държави на основата на социални права. Това предложение на ЕИСК допринася за справяне с небалансираното икономическо и социално положение в Европа. Адекватната и приобщаваща социална закрила под формата на план за минимален доход ще позволи на всички европейци да живеят достоен живот. Това би било от полза не само за онези, които в момента са без достатъчна защита, но и за насърчаване на европейската икономика като цяло. Докладчикът Жорж Дасис от Групата на работниците се изрази по следния начин: „Планът за минимален доход ще помогне на работещите и безработните и ще даде на компаниите повече и по-богати потребители“.

Линк към становището:

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion?_cldee=dmVza29AcG9ka3JlcGEub3Jn&recipientid=contact-3aca92e38c9ae511bb64005056a05070-cc91ffda1eaf4b3490e29060164ad56a&esid=4dc39c41-8b36-e911-8113-005056a043ea